logo

Odstąpienie przez Walne Zgromadzenie od rozpatrzenia jednego z planowanych punktów porządku obrad
Raport nr 23/20112011-08-08

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, iż Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 8 sierpnia 2011 roku odstąpiło, na wniosek akcjonariusza, od rozpatrzenia pkt. 6 porządku obrad: „Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia kapitału zapasowego na kapitały rezerwowe w celu wypłaty zaliczki na poczet dywidendy”. 

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §38 ust.1 pkt.8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.