logo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. zwołanego na dzień 11 lutego 2010 r. wraz z uzasadnieniami.
Raport nr 3/20102010-01-15

Zarząd Grupy LOTOS S.A. przekazuje projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. zwołanego na dzień 11 luty 2010 r. wraz z ich uzasadnieniami.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §38 ust.1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.