logo

Zmiany w składzie Zarządu Grupy LOTOS S.A.
Raport nr 2/20172017-01-12

Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 12 stycznia 2017 roku, Rada Nadzorcza Grupy LOTOS S.A. powołała, z dniem dzisiejszym, Pana Marcina Jastrzębskiego na stanowisko Prezesa Zarządu oraz  Pana Jarosława Kawulę na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji. Jednocześnie Pan Marcin Jastrzębski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych.

Pan Marcin Jastrzębski zasiadał dotychczas  w Zarządzie Spółki,  gdzie pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych, a od dnia 9 listopada 2016 roku pełnił obowiązki Prezesa Zarządu Grupy LOTOS S.A. Funkcję Wiceprezesa Zarządu Grupy LOTOS S.A. pełni od dnia 13 maja 2016 roku – powołany przez Radę Nadzorczą Spółki do składu Zarządu IX kadencji. Od dnia 31 maja 2016 roku pełni również funkcję prezesa Zarządu spółki LOTOS Petrobaltic.

Pan Marcin Jastrzębski studiował na Uniwersytecie Warszawskim (Wydział Nauk Ekonomicznych), Wyższej Szkole Informatyki, Zarządzania i Administracji (Wydział Nauk Społecznych i Administracji) w Warszawie oraz Uniwersytecie w Liverpoolu (Zarządzanie w sektorze ropy i gazu).

Były Konsul Honorowy Gruzji w Polsce.

W latach 1997 – 2006 oraz 2008 – 2013 pracował w firmie Polkomtel S.A. jako Administrator systemów informatycznych,  Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii i Zarządzania IT, Dyrektor Departamentu Zarządzania Systemami Informatycznymi, Dyrektor Zarządzający IT oraz Dyrektor Centralnego Departamentu Zakupów.

W latach 2006 – 2008 był Członkiem Zarządu ds. Strategii i Operacji PERN „Przyjaźń” S.A. W latach 2006 – 2010 był Prezesem Zarządu MPR Sarmatia. W latach 2013 – 2015 sprawował funkcję Prezesa Zarządu firmy Gazoprojekt S.A. W latach 1999 – 2007 zasiadał w radach nadzorczych spółek: WARS Sp. z o.o., RADPEC S.A., PERN Przyjaźń S.A., Naftoport sp. z o.o. Od dnia 12 kwietnia do 13 maja 2016 roku pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

Pan Jarosław Kawula, magister inżynier i doktor nauk chemicznych Politechniki Gdańskiej (Wydział Chemiczny oraz Wydział Zarządzania i Marketingu). Absolwent MBA Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów. Od samego początku kariery zawodowej pracuje w gdańskiej rafinerii Grupy LOTOS S.A., z czego przez ostatnie 10 lat na stanowiskach kierowniczych związanych z przerobem ropy naftowej oraz kontrolą produkcji.

Spółka informuje, iż zgodnie ze złożonymi oświadczeniami Panowie Marcin Jastrzębski i Jarosław Kawula nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, ani nie wykonują działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Grupy LOTOS S.A. oraz że nie są wspólnikami w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej, ani członkami organu spółki kapitałowej, czy też członkami organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt. 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.