logo

Wniosek akcjonariusza w sprawie zgłoszenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grupy LOTOS S.A.
Raport nr 182019-06-25

Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 25 czerwca 2019 roku wniosku od akcjonariusza Spółki – Skarbu Państwa – sporządzonego  na podstawie art. 401 §4 KSH – w sprawie zgłoszenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki („ZWZ”) zwołanego na dzień 28 czerwca 2019 roku
w punktach:

14. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

15. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków
w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wraz z uzasadnieniem.

 niosek akcjonariusza, projekty uchwał wraz z uzasadnieniem w sprawach objętych porządkiem obrad ZWZ stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)

Wniosek akcjonariusza w sprawie zgłoszenia projektów uchwał 24-06-2019
Projekty uchwał ZWZ Absolutorium