logo

Informacja na temat opóźnienia w realizacji projektu EFRA
Raport nr 2/20182018-01-12

W uzupełnieniu informacji upublicznionej przez Grupę LOTOS S.A. („Emitent”) w Komentarzu Zarządu Emitenta do wyników skonsolidowanych za 3 kwartał 2017 roku (”Komentarz Zarządu”), Zarząd Emitenta informuje, że :

1)    Ryzyko niedotrzymania umownego terminu uzyskania statusu RFSU (ang. Ready fo Start Up, tj. gotowości do uruchamiania) instalacji DCU, awizowane w Komentarzu Zarządu, zmaterializuje się,

2)    Przesunięcie umownego terminu uzyskania statusu RFSU spowoduje, że zakładane efekty ekonomiczne wynikające z eksploatacji instalacji projektu EFRA (awizowane w raporcie bieżącym 24/2015 i następnych komunikatach publicznych Emitenta) nie pojawią się w pełnej zakładanej wysokości w skonsolidowanych wynikach grupy kapitałowej za 2018 rok.

Zarząd Emitenta zaznacza, że wnioski, o których mowa powyżej, opiera na bieżącym stanie rozmów dotyczących projektu EFRA pomiędzy spółką zależną LOTOS Asfalt Sp. z o.o., Emitentem oraz KT - Kinetics Technology S.p.A. (Generalnym Wykonawcą Programu EFRA) oraz na wynikach własnych analiz.

Zarząd Emitenta podkreśla, że przyczyny opóźnień projektu EFRA są niezależne od Emitenta oraz spółek z jego grupy kapitałowej.

Spółka będzie niezwłocznie informować o istotnych ustaleniach wpływających na realizację wyżej wymienionego projektu w trybie raportu bieżącego.

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.