logo

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.
Raport nr 27/20162016-06-28

Zarząd Grupy LOTOS S.A. (Spółki) informuje, iż w dniu 28.06.2016 r. otrzymał informację, że Skarb Państwa (akcjonariusz Spółki), na podstawie §11 ust. 2 Statutu Spółki, odwołał Panią Beatę Kozłowską - Chyłę z Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. IX wspólnej kadencji oraz powołał w jej miejsce Panią Agnieszkę Stolarczyk – Mierzwę.

Życiorys Pani Agnieszki Stolarczyk – Mierzwy oraz oświadczenie, że nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, ani nie wykonuje działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Grupy LOTOS S.A. oraz że nie jest wspólnikiem w konkurencyjnych spółkach cywilnych lub spółkach osobowych, ani członkiem organów spółek kapitałowych, czy też członkiem organów jakichkolwiek innych konkurencyjnych osób prawnych, zostaną przekazane odrębnym raportem.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt.21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.