logo

Zawarcie przez Grupę LOTOS S.A. oraz Ministra Skarbu Państwa umowy w sprawie udzielenia wsparcia niebędącego pomocą publiczną
Raport nr 21/20142014-10-15

Zarząd Grupy LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 15 października 2014 r. Spółka zawarła z Ministrem Skarbu Państwa, reprezentującym Skarb Państwa i będącym dysponentem środków Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców, umowę dotyczącą udzielenia Spółce wsparcia niebędącego pomocą publiczną („Umowa”).

Wsparcie niebędące pomocą publiczną („wsparcie”) jest udzielane na podstawie rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie wsparcia niebędącego pomocą publiczną poprzez zawarcie umowy między przedsiębiorcą ubiegającym się o udzielenie wsparcia a Ministrem Skarbu Państwa będącym dysponentem środków Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców utworzonego na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji. Wsparcie jest udzielane na warunkach rynkowych, a przeznaczone na finansowanie inwestycji, w tym nowych inwestycji, lub na ochronę podstawowych interesów bezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej.

Przedmiotem Umowy jest określenie wielkości, formy i przeznaczenia wsparcia udzielonego przez Ministra Skarbu Państwa Spółce w celu finansowania przez grupę kapitałową Spółki na warunkach rynkowych budowy instalacji opóźnionego koksowania oraz instalacji towarzyszących (tzw. Projekt EFRA, dawniej Projekt DCU), która pozwoli na rozbudowę istniejącego przedsiębiorstwa oraz zasadniczą zmianę technologii produkcji grupy kapitałowej Spółki („Inwestycja”).

Na podstawie Umowy Minister Skarbu Państwa, jako dysponent środków z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców, udzielił Spółce wsparcia w kwocie nieprzekraczającej 530.000.000 PLN. Wykonując Umowę, Skarb Państwa, reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa, obejmie akcje Spółki nowej emisji w ramach wykonania przysługującego Skarbowi Państwa prawa poboru.

Ostateczna liczba akcji nowej emisji oferowanych do objęcia akcjonariuszom Spółki oraz cena emisyjna akcji nowej emisji zostaną ustalone przez Spółkę w sposób zapewniający Skarbowi Państwa utrzymanie dotychczasowego udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (zgodnie z wiedzą Spółki, Skarb Państwa posiada 69.076.392 akcji Spółki reprezentujących 53,19% ogólnej liczby głosów w Spółce).

Spółka jest obowiązana do przeznaczenia środków z udzielonego wsparcia w celu finansowania Inwestycji w związku z realizacją zadań w ramach Projektu EFRA, które mają prowadzić do zwiększenia efektywności działalności rafineryjnej prowadzonej przez grupę kapitałową Spółki poprzez pogłębienie stopnia konwersji ropy naftowej. Spółka jest zobowiązana do wykorzystania kwoty udzielonego wsparcia zgodnie z celem jego udzielenia, określonym w Umowie.

Umowa nakłada na Spółkę obowiązki sprawozdawcze mające na celu zapewnienie Ministrowi Skarbu Państwa możliwości monitorowania i rozliczania udzielonego wsparcia. Obowiązki te obejmują sporządzanie i przedkładanie Ministrowi Skarbu Państwa okresowych sprawozdań z wykorzystania udzielonego wsparcia oraz jego efektów. W zakresie wymaganym odpowiednimi przepisami prawa Spółka będzie uprawniona do przekazywania do wiadomości publicznej informacji przygotowywanych na potrzeby realizacji obowiązków sprawozdawczych wynikających z Umowy.

Zgodnie z Umową, Spółka jest obowiązana do zwrotu kwoty udzielonego wsparcia wraz z odsetkami ustawowymi wyłącznie w przypadku stwierdzenia przez Ministra Skarbu Państwa, że: (i) Umowa została zawarta w oparciu o nieprawdziwe dane przekazane przez Spółkę, (ii) wsparcie udzielone Spółce jest wykorzystywane lub zostało wykorzystane niezgodnie z celem, na który zostało udzielone, określonym w Umowie, lub (iii) udzielone wsparcie nie zostało wykorzystane na zadania określone w Umowie, a Minister Skarbu Państwa nie wyraził zgody na realizację innego zadania, w trybie określonym w Umowie. Zwrot udzielonego wsparcia będzie mógł nastąpić w formie umorzenia akcji Spółki należących do Skarbu Państwa. W takim przypadku Spółka będzie obowiązana do niezwłocznego podjęcia działań przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa, które będą miały na celu dokonanie umorzenia takiej liczby akcji Spółki należących do Skarbu Państwa, z tytułu umorzenia których Skarbowi Państwa będzie przysługiwać wynagrodzenie w wysokości kwoty udzielonego wsparcia powiększonej o odsetki ustawowe, o których mowa powyżej. W szczególności Spółka będzie obowiązana do podjęcia działań mających na celu zwołanie Walnego Zgromadzenia z porządkiem obrad obejmującym podjęcie uchwał na potrzeby nabycia przez Spółkę lub umorzenia akcji Spółki należących do Skarbu Państwa.

Umowa weszła w życie z dniem jej zawarcia i będzie obowiązywać do dnia zatwierdzenia przez Ministra Skarbu Państwa sprawozdania końcowego Spółki dotyczącego wykorzystania wsparcia, które powinno nastąpić w 2018 r.

Zgodnie z treścią § 6 ust. 2 uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 września 2014 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji, oferty publicznej akcji nowej emisji, ustalenia dnia 18 listopada 2014 r. jako dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu Spółki, a także upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki („Uchwała Emisyjna”) Uchwała Emisyjna traci moc, jeżeli przed dniem otwarcia subskrypcji akcji nowej emisji określonym w prospekcie nie zostanie zawarta pomiędzy Spółką a Skarbem Państwa umowa przewidująca wykorzystanie przez Skarb Państwa środków finansowych z funduszu, o którym mowa w art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, na potrzeby opłacenia ceny emisyjnej akcji nowej emisji („Warunek Rozwiązujący”). Zawarcie Umowy jest równoznaczne z nieziszczeniem się Warunku Rozwiązującego, a tym samym umożliwia przeprowadzenie Spółce subskrypcji akcji nowej emisji na zasadach wskazanych w treści Uchwały Emisyjnej. Treść Uchwały Emisyjnej stanowi załącznik do raportu bieżącego nr 19/2014 Spółki z dnia 8 września 2014 r.

Przeprowadzenie w Polsce oferty publicznej akcji nowej emisji Spółki z zachowaniem prawa poboru akcjonariuszy wymaga uprzedniego sporządzenia prospektu emisyjnego i jego zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego. Spółka będzie się również ubiegać o dopuszczenie jednostkowych praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

W komunikacie opublikowanym na stronie Ministerstwa Skarbu Państwa w dniu 8 września 2014 r. przedstawiciel Skarbu Państwa zadeklarował, że Skarb Państwa weźmie udział w Ofercie i obejmie Akcje Spółki.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Zastrzeżenie prawne:

Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany, publikowany ani rozsyłany, bezpośrednio lub pośrednio, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii.

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia do składania ofert, jak również nie może stanowić podstawy podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe Spółki. Prospekt emisyjny, który zostanie sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji Grupy LOTOS S.A. („Spółka”) („Akcje”) z zachowaniem prawa poboru („Prospekt”), po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego będzie stanowił jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Spółce i publicznej ofercie jej Akcji w Polsce. Prospekt zostanie udostępniony do publicznej wiadomości w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki (www.lotos.pl) oraz, dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie (www.dm.pkobp.pl).

Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.

Niniejszy materiał (oraz zawarte w nim informacje) nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych, ani też zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie lub Japonii, ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami („Ustawa o papierach wartościowych”) i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeśli nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Ustawą o papierach wartościowych lub nie będzie przysługiwać w stosunku do nich zwolnienie z wymogów dotyczących rejestracji przewidziane w Ustawie o papierach wartościowych. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych.

Spółka ani żaden z jej podmiotów zależnych lub innych podmiotów powiązanych nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z wykorzystania materiału lub jego części bądź zawartych w nim treści lub z innego tytułu w związku z niniejszym materiałem.