logo

Asymilacja 1 akcji Grupy LOTOS S.A.
Raport nr 11/20192019-05-02

Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, iż w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2019 z dnia
18 kwietnia 2019 roku o wprowadzeniu do obrotu giełdowego 1 (jednej) akcji serii A Spółki, Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) uchwałą nr 206/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 roku postanowił dokonać w dniu 29 kwietnia 2019 roku asymilacji po konwersji 1 (jednej) akcji zwykłej na okaziciela Spółki, powstałej po zamianie 1 akcji zwykłej imiennej oznaczonej kodem PLLOTOS00033. Akcja objęta asymilacją otrzymuje kod PLLOTOS00025.   

W powyższej uchwale KDPW stwierdził również, że z dniem 29 kwietnia 2019 roku:

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §17 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.