logo

Zgłoszenie kandydatury na niezależnego członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. – korekta
Raport nr 13/2015 - K2015-05-29

Zarząd Grupy LOTOS S.A. dokonuje korekty omyłki pisarskiej w nazwisku zgłoszonego Kandydata na niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki, które zostało podane w raporcie nr 13/2015 z dnia 28 maja 2015 r.:

było: Pan Konstanty Dominirski

a powinno być: Pan Konstanty Donimirski.

Pozostała treść raportu nie zostaje zmieniona.

Spółka uprzejmie przeprasza za zaistniałą pomyłkę.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.