logo

Szacunki wybranych czynników mających istotny wpływ na skonsolidowane wyniki Grupy Kapitałowej LOTOS w 2 kwartale 2016 roku.
Raport nr 35/20162016-07-29

Zarząd Grupy LOTOS S.A. (‘Spółka’) podaje do publicznej wiadomości szacunki wybranych elementów wpływających na skonsolidowany wynik Grupy Kapitałowej LOTOS. 

Spółka szacuje, że w drugim kwartale 2016 roku wartość teoretycznych odpisów na zapasach, obliczonych dla wyniku operacyjnego wg metodologii LIFO, uległa zmniejszeniu o kwotę ok. 0,3 mld zł (częściowe rozwiązanie teoretycznego odpisu zawiązanego dla wyniku operacyjnego wg metodologii LIFO z 31.12.2015 roku).

Wskutek powyższego, oczekiwana przez Zarząd wartość tzw. efektu LIFO będzie zbliżona do zera (różnica między wyceną kosztów zużycia zapasów wg MSSF a wyceną zużycia zapasów wg. metodologii LIFO opisanej przez Spółkę w raporcie bieżącym nr 29/2006).

Wartości oraz informacje zawarte w niniejszym raporcie mają charakter szacunkowy i mogą się różnić od wartości, które zostaną opublikowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej LOTOS za 1 półrocze 2016 roku.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.