logo

Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 roku, nowy porządek obrad wraz z projektem uchwały i uzasadnieniem.
Raport nr 21/20212021-06-09

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2021 z dnia 2 czerwca 2021 roku - Termin i porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. oraz projekty uchwał - Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu wniosku akcjonariusza - Skarbu Państwa w imieniu którego działa Minister Aktywów Państwowych („Akcjonariusz”), reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia („ZWZ”) Spółki dodatkowego punktu - Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Spółka przekazuje rozszerzony porządek obrad ZWZ o punkt nr 19 wraz z projektem uchwały na potrzeby wniesionego dodatkowego punktu porządku obrad ZWZ i uzasadnieniem Akcjonariusza.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.

1.           Otwarcie obrad Zgromadzenia.

2.           Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3.           Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.           Przyjęcie porządku obrad.

5.           Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2020.

6.           Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2020.

7.           Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. i jej grupy kapitałowej za rok 2020.

8.           Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady za rok 2020, sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych: jednostkowego

i skonsolidowanego za 2020 r., sprawozdania Zarządu z działalności Zarządu i Grupy Kapitałowej LOTOS S.A. za 2020 r., a także wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty.

9.           Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2020 r.

10.         Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2020.

11.         Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2020.

12.         Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2020.

13.         Pokrycie straty netto Grupy LOTOS S.A. za rok 2020.

14.         Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

15.         Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

16.         Powzięcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.

17.         Powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. za lata 2019 i 2020.

18.         Wyrażenie zgody na zawarcie umów z Gdańską Agencją Rozwoju Gospodarczego na zakup gruntów pod inwestycje Grupy LOTOS S.A.

19.         Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

20.         Zamknięcie obrad Zgromadzenia. 

Spółka informuje, że zaktualizowane w ramach rozszerzenia porządku obrad ZWZ dokumenty są dostępne na stronie internetowej Spółki pod poniższym adresem: https://inwestor.lotos.pl/1273/lad_korporacyjny/walne_zgromadzenie/archiwum_walnych_zgromadzen

Podstawa prawna szczegółowa: § 19 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem