logo

2022

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 20 lipca 2022 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A.,
zwołane na dzień 20 lipca 2022 roku
 

Uprzejmie informujemy, że obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia były rejestrowane i transmitowane za pośrednictwem sieci Internet. Zapis transmisji jest dostępny pod adresem:  http://ucstream.pl/grupalotos/20220720

Informacja dla Akcjonariuszy/Pełnomocników Akcjonariuszy Grupy LOTOS S.A. dotycząca zasad postępowania na terenie i w obiektach Grupy LOTOS S.A. w związku ze zwołanym na dzień 20 lipca 2022 roku Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem – w okresie ogłoszenia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.

Wzór pełnomocnictwa.

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Projekty uchwał.

Uzasadnienie uchwał.

Informacja o ogólnej liczbie akcji.

Materiały dotyczące punktów objętych porządkiem obrad NWZ:

1.         Otwarcie obrad Zgromadzenia.

2.         Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

2.1      Projekt uchwały NWZ Grupy LOTOS S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.         Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.         Przyjęcie porządku obrad.

4.1        Projekt uchwały NWZ w sprawie przyjęcia porządku obrad.

5.         Powzięcie uchwały w sprawie połączenia Polskiego 
             Koncernu Naftowego ORLEN Spółki Akcyjnej z siedzibą
             w Płocku („PKN ORLEN”) z Grupą LOTOS Spółką Akcyjną
             z siedzibą w Gdańsku (Spółka),  podwyższenia kapitału
             zakładowego PKN ORLEN oraz zgody na proponowane
             zmiany Statutu PKN ORLEN.

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie spraw przedłożonych do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu Grupy LOTOS Spółka Akcyjna („Spółka”) zwołanemu na dzień 20 lipca 2022 r.

5.1 Dokumentacja dotycząca połączenia PKN Orlen S.A. i Grupy LOTOS S.A.

5.2 Projekt uchwały NZW w sprawie połączenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółki Akcyjnej z siedzibą w Płocki („PKN Orlen”) ze Spółką, podwyższenia kapitału zakładowego PKN Orlen oraz zgody na proponowane zmiany Statutu PKN Orlen.

 6.      Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 17 czerwca 2022 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A.,
zwołane na dzień 17 czerwca 2022 roku

 

Grupa LOTOS S.A. informuje, że w dniu 14 czerwca 2022 roku otrzymała od akcjonariusza Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie, reprezentowanego przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne z siedzibą w Warszawie, działającego na podstawie art. 401. § 4. Kodeksu spółek handlowych, zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy objętej punktem 13 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 17 czerwca 2022 roku

Uprzejmie informujemy, że obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą rejestrowane i transmitowane za pośrednictwem sieci Internet. Transmisja będzie dostępna pod adresem:

http://ucstream.pl/grupalotos

Informacja dla Akcjonariuszy/Pełnomocników Akcjonariuszy Grupy LOTOS S.A. dotycząca zasad postępowania na terenie i w obiektach Grupy LOTOS S.A. w związku ze zwołanym na dzień 17 czerwca 2022 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem – w okresie ogłoszenia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.

Wzór pełnomocnictwa.

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Projekty uchwał.

Uzasadnienie uchwał.

Informacja o ogólnej liczbie akcji.

Materiały dotyczące punktów objętych porządkiem obrad ZWZ:

1.         Otwarcie obrad Zgromadzenia.

2.         Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

2.1      Projekt uchwały ZWZ Grupy LOTOS S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.         Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.         Przyjęcie porządku obrad.

4.1        Projekt uchwały ZWZ w sprawie przyjęcia porządku obrad.

5.         Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2021.

5.1      Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2021.

5.2      Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2021.

5.3      Jednostkowy Raport Roczny Grupy LOTOS S.A. – link

6.         Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2021.

6.1      Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2021.

6.2      Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2021.

6.3      Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. – link

7.         Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2021.

7.1      Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2021.

7.2  Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2021.

7.3  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2021. – link

8.      Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej  z działalności Rady za rok 2021, sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych: jednostkowego i skonsolidowanego za 2021 r., sprawozdania Zarządu z działalności Zarządu i Grupy Kapitałowej LOTOS S.A. za 2021 r., a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.

8.1      Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2021.

8.2      Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2021 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2021 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2021, a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2021.

9.      Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2021 r.

9.1      Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia sprawozdania Grupy LOTOS S.A. o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanych z zarządzaniem - za rok 2021.

9.2      Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zaopiniowania sprawozdania Grupy LOTOS S.A. o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanych z zarządzaniem - za rok 2021.

10.      Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2021.

10.1    Projekt uchwały ZWZ sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2021.

11.      Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2021.

11.1    Projekt uchwały ZWZ w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy  Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2021.

12.      Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2021.

12.1     Projekt uchwały ZWZ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2020.

13.      Podziału zysku netto Grupy LOTOS S.A. za rok 2021.

13.1    Uchwała Zarządu wraz z uzasadnieniem w sprawie podziału zysku netto Grupy LOTOS S.A. za rok 2021.

13.2    Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Grupy LOTOS S.A. za rok 2021.

13.3    Projekt uchwały ZWZ w sprawie podziału zysku netto Grupy LOTOS S.A. za rok 2021.

13.4    Uzasadnienie

14.      Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

14.1     Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. udzielenia absolutorium Pani Zofii Marii Paryła.

14.2     Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Adamowi Wittstock.

14.3     Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Aleksandrowi Walczakowi.

14.4     Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Marianowi Nowickiemu.

14.5     Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Piotrowi Wróblowi.

14.6     Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. udzielenia absolutorium Panu Marianowi Romanowi Krzemińskiemu.

14.7     Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. udzielenia absolutorium Panu Arturowi Cieślikowi

14.1    Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Pani Zofii Marii Paryła.

14.2    Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Adamowi Wittstock.

14.3    Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Aleksandrowi Walczakowi.

14.4    Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Marianowi Nowickiemu.

14.5    Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Piotrowi Wróblowi.

14.6    Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marianowi Romanowi Krzemińskiemu.

14.7    Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Cieślikowi.

15.      Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

15.1    Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Pani Beacie Kozłowskiej-Chyła

15.2    Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Ciachowi.

15.3    Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Pani Katarzynie Lewandowskiej.

15.4    Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Figurze.

15.5    Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Rybickiemu.

15.6    Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Pani Katarzynie Maćkowskiej.

15.7    Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Pani Rafałowi Włodarskiemu.

15.8    Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Lewandowskiemu.

16.      Powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. za rok 2021.

16.1    Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021”

16.2    Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.

16.3    Projekt uchwały ZWZ w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. za rok 2021.

 17.      Zamknięcie obrad Zgromadzenia.