logo

2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 30 czerwca 2020 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A.,
zwołane na dzień 30 czerwca 2020 roku

Informacja dla Akcjonariuszy/Pełnomocników Akcjonariuszy Grupy LOTOS S.A. dotycząca zasad postępowania na terenie i w obiektach Grupy LOTOS S.A. w związku ze zwołanym na dzień 30 czerwca 2020 roku  Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem – w okresie wprowadzonego w Polsce stanu epidemii.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.

Wzór pełnomocnictwa.

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Projekty uchwał.

Uzasadnienie uchwał.

Odpowiedzi na pytania akcjonariusza zadane w trybie art. 428 § 6 Kodeksu Spółek Handlowych

Materiały dotyczące punktów objętych porządkiem obrad ZWZ:

1.          Otwarcie obrad Zgromadzenia.

2.          Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

2.1        Projekt uchwały ZWZ Grupy LOTOS S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

4.1 Projekt uchwały ZWZ w sprawie przyjęcia porządku obrad.

5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2019.

5.1 Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2019.

5.2 Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2019.

5.3 Jednostkowy Raport Roczny Grupy LOTOS S.A. - link

6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2019.

6.1 Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2019.

6.2 Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2019.

6.3 Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. - link

7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2019.

7.1  Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2019.

7.2 Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2019.

7.3 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2019. - link

8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej  z działalności Rady za rok 2019, sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych: jednostkowego i skonsolidowanego za 2019 r., sprawozdania Zarządu z działalności Zarządu i Grupy Kapitałowej LOTOS S.A. za 2019 r., a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty.

8.1 Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2019.

8.2 Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2019 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2018 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2019, a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2019.

9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2019 r.

9.1 Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia sprawozdania Grupy LOTOS S.A. o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanych z zarządzaniem - za rok 2019.

9.2 Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zaopiniowania sprawozdania Grupy LOTOS S.A. o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanych z zarządzaniem - za rok 2019.

10. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2019.

 10.1    Projekt uchwały ZWZ sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2019

11.  Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2019.

11.1  Projekt uchwały ZWZ w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2019.

12. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2019.

12.1 Projekt uchwały ZWZ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2019.

13. Podział zysku netto Grupy LOTOS S.A. za rok 2019.

13.1 Uchwała Zarządu w sprawie podziału zysku netto Grupy LOTOS S.A. za rok 2019.

13.2 Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Grupy LOTOS S.A. za rok 2019.

13.3 Projekt uchwały ZWZ w sprawie podziału zysku netto Grupy LOTOS S.A. za rok 2019.

13.4 Uzasadnienie

14. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

14.1 Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Wittstockowi.

14.2 Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Kawuli.

14.3 Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. udzielenia absolutorium Panu Marianowi Krzemińskiemu.

14.4 Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. udzielenia absolutorium Pani Zofii Paryła.

14.5 Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. udzielenia absolutorium Panu Patrykowi Demskiemu.

14.6 Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. udzielenia absolutorium Panu Robertowi Sobków.

14.7 Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Aleksandrowi Bonca.

14.8 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Wittstockowi.

14.9 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Kawuli.

14.10 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marianowi Krzemińskiemu.

14.11 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Pani Zofii Paryła.

14.12 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Patrykowi Demskiemu.

14.13 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Sobków.

14.14 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Aleksandrowi Bonca.

15. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

15.1 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Pani Beacie Kozłowskiej-Chyła

15.2 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Ciachowi.

15.3 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Pani Katarzynie Lewandowskiej.

15.4 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Figurze.

15.5 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Goleckiemu

15.6 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Lewandowskiemu.

15.7 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Szklarczyk-Mierzwie.

15.8 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Rybickiemu.

16. Przyjęcie „Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.”.

16.1 Uchwała Zarządu w sprawie propozycji „Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.”

16.2 Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarzadu dotyczacego przyjęcia „Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.”.

16.3 Projekt uchwały ZWZ w sprawie przyjęcia „Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.”.

16.4    Uzasadnienie

17. Wyrażenie zgody na objęcie przez Grupę LOTOS S.A. akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Grupy Azoty Polyolefins S.A. z siedzibą w Policach.

17.1 Uchwała Zarządu w sprawie objęcia akcji Grupy Azoty Polyolefins S.A. z siedzibą w Policach

17.2 Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu Grupy LOTOS S.A. do Walnego Zgromadzenia o wyrażenie zgody na objęcie akcji Grupy Azoty Polyolefins S.A. z siedzibą w Policach

17.3 Projekt uchwały ZWZ w sprawie wyrażenia zgody na objęcie akcji Grupy Azoty Polyolefins S.A. z siedzibą w Policach

17.4 Uzasadnienie

18. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej XI kadencji.

 18.1 Projekt uchwały ZWZ w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej XI kadencji.

19.       Powołanie członków Rady Nadzorczej XI kadencji.

19.1    Projekt uchwały ZWZ w sprawie wyboru Przewodniczącej/Przewodniczącego RN

19.2    Projekt uchwały w sprawie wyboru członka RN

20.       Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

 

W związku wyborem Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. XI wspólnej kadencji zapraszamy do wcześniejszego zgłaszania kandydatur na Członków Rady Nadzorczej Spółki.

oświadczenie kandydata 1
oświadczenie kandydata 2

Kandydatury wraz z oświadczeniami, których wzory znajdują się powyżej prosimy przesyłać na adres:

Grupa LOTOS S.A.
Biuro Zarządu
ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk
e-mail: wz@grupalotos.pl