logo

2021

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GL S.A. w dniu 14 października 2021 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A.,
zwołane na dzień 14 października 2021 roku 

Nagranie z transmisji obrad NWZ GL S.A., które odbyło się w dniu 14 października 2021 roku​ 

Grupa LOTOS S.A. informuje, że w dniu 13 października 2021 roku otrzymała od akcjonariusza Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie, działającego na podstawie art. 401. § 4. Kodeksu spółek handlowych, zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw objętych punktami 7-11 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 14 października 2021 roku

Uchwała Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie uchwały Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Grupy LOTOS S.A. na rzecz LOTOS Asfalt sp. z o.o. poprzez wniesienie w formie wkładu niepieniężnego i objęcie w zamian wszystkich nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym LOTOS Asfalt sp. z o.o.

Uchwała Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie spraw przedłożonych do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu Grupy LOTOS Spółka Akcyjna („Spółka”)

Uprzejmie informujemy, że obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą rejestrowane i transmitowane za pośrednictwem sieci Internet. Transmisja będzie dostępna pod adresem: ucstream.pl/grupalotos/

Informacja dla Akcjonariuszy/Pełnomocników Akcjonariuszy Grupy LOTOS S.A. dotycząca zasad postępowania na terenie i w obiektach Grupy LOTOS S.A. w związku ze zwołanym na dzień 14 października 2021 roku Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem – w okresie ogłoszenia w Polsce stanu epidemii.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.

Wzór pełnomocnictwa.

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Projekty uchwał.

 Uzasadnienie uchwał.

 

Materiały dotyczące punktów objętych porządkiem obrad NWZ:

1.         Otwarcie obrad Zgromadzenia.

2.         Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

2.1      Projekt uchwały NWZ Grupy LOTOS S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.         Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.         Przyjęcie porządku obrad.

4.1        Projekt uchwały NWZ w sprawie przyjęcia porządku obrad.

5.         Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia  zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Grupy LOTOS S.A. na rzecz LOTOS Asfalt sp. z o.o. poprzez wniesienie w formie wkładu niepieniężnego i objęcie w zamian wszystkich nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym LOTOS Asfalt sp. o.o.

5.1      Projekt uchwały NWZ w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Grupy LOTOS S.A. na rzecz LOTOS Asfalt sp. z o.o. poprzez wniesienie w formie wkładu niepieniężnego i objęcie w zamian wszystkich nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym LOTOS Asfalt sp. z o.o.

6.         Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Grupę LOTOS S.A. 19.999 udziałów w LOTOS Biopaliwa sp. z o.o. reprezentujących 99,95% udziałów w kapitale zakładowym LOTOS Biopaliwa sp. o.o.

6.1      Projekt uchwały NWZ w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Grupę LOTOS S.A. udziałów w LOTOS Biopaliwa sp. z o.o.

7.         Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Grupę LOTOS S.A. 100% udziałów w LOTOS Biopaliwa sp. o.o.

7.1      Projekt uchwały NWZ w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Grupę LOTOS S.A. udziałów w LOTOS Biopaliwa sp. z o.o.

8.      Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Grupę LOTOS S.A. 100% akcji w LOTOS Terminale S.A.

8.1      Projekt uchwały NZW w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Grupę LOTOS S.A. akcji w LOTOS Terminale S.A.

9.      Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Grupę LOTOS S.A. 100% udziałów w LOTOS Paliwa sp. z o.o. oraz spółek, które nabędą część majątku LOTOS Paliwa sp. z o.o. w wyniku podziału LOTOS Paliwa sp. z o.o.

9.1      Projekt uchwały NWZ w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Grupę LOTOS S.A. udziałów w LOTOS Paliwa sp. z o.o.

10.      Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Grupę LOTOS S.A. 30% udziałów LOTOS Asfalt sp. z o.o.

10.1    Projekt uchwały NWZ w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Grupę LOTOS S.A. udziałów w LOTOS Asfalt sp. z o.o.

11.      Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Grupę LOTOS S.A. 100% udziałów w spółce, która nabędzie część majątku LOTOS Asfalt sp. z o.o. w wyniku podziału LOTOS Asfalt sp. z o.o.

11.1    Projekt uchwały NWZ w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Grupę LOTOS S.A. udziałów w spółce, która nabędzie część majątku LOTOS Asfalt sp. z o.o. w wyniku podziału LOTOS Asfalt sp. z o.o.

12.      Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 30 czerwca 2021 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A.,
zwołane na dzień 30 czerwca 2021 roku

Nagranie z transmisji obrad ZWZ GL S.A. w dniu 30 czerwca 2021 roku​ 

Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 28 czerwca 2021 roku życiorysów kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki: Pani Katarzyny Maćkowskiej i Pana Rafała Włodarskiego, których większościowy akcjonariusz Spółki - Skarb Państwa – zamierza zgłosić podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy („ZWZ”) w dniu 30 czerwca.

 Życiorysy kandydatów: 

Katarzyna Maćkowska

Rafał Włodarski

 

Uprzejmie informujemy, że obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą rejestrowane i transmitowane za pośrednictwem sieci Internet. Transmisja będzie dostępna pod adresem: http://ucstream.pl/grupalotos

 Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 8 czerwca 2021 roku wniosku akcjonariusza - Skarbu Państwa w imieniu którego działa Minister Aktywów Państwowych, reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, o umieszczenie w porządku obrad ZWZ dodatkowego punktu w następującym brzmieniu:

1. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Akcjonariusz Spółki przedstawił również projekt uchwały na potrzeby wniesionego dodatkowego punktu porządku obrad ZWZ i uzasadnienie do niego.

 

Wniosek Akcjonariusza – Skarbu Państwa o umieszczeniu określonych spraw w porządku obrad wraz z projektem uchwały oraz uzasadnieniem
– z dnia 8 czerwca 2021 roku.

Zmienione Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.

Zmieniony formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Zmienione projekty uchwał.

Zmienione uzasadnienia uchwał.

 

Informacja dla Akcjonariuszy/Pełnomocników Akcjonariuszy Grupy LOTOS S.A. dotycząca zasad postępowania na terenie i w obiektach Grupy LOTOS S.A. w związku ze zwołanym na dzień 30 czerwca 2021 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem – w okresie ogłoszenia w Polsce stanu epidemii.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.

Wzór pełnomocnictwa.

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Projekty uchwał.

Uzasadnienie uchwał.

Materiały dotyczące punktów objętych porządkiem obrad ZWZ:

1.         Otwarcie obrad Zgromadzenia.

2.         Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

2.1      Projekt uchwały ZWZ Grupy LOTOS S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.         Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.         Przyjęcie porządku obrad.

4.1        Projekt uchwały ZWZ w sprawie przyjęcia porządku obrad.

5.         Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2020.

5.1      Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2020.

5.2      Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2020.

5.3      Jednostkowy Raport Roczny Grupy LOTOS S.A. – link

6.         Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2020.

6.1      Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2020.

6.2      Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2020.

6.3      Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. – link

7.         Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2020.

7.1      Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2020.

7.2  Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2020.

7.3  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2020. – link

8.      Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej  z działalności Rady za rok 2020, sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych: jednostkowego i skonsolidowanego za 2020 r., sprawozdania Zarządu z działalności Zarządu i Grupy Kapitałowej LOTOS S.A. za 2020 r., a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty.

8.1      Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2020.

8.2      Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2019 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2020 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2019, a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2020.

9.      Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2020 r.

9.1      Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia sprawozdania Grupy LOTOS S.A. o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanych z zarządzaniem - za rok 2020.

9.2      Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zaopiniowania sprawozdania Grupy LOTOS S.A. o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanych z zarządzaniem - za rok 2020.

10.      Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2020.

10.1    Projekt uchwały ZWZ sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2020.

11.      Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2020.

11.1    Projekt uchwały ZWZ w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy  Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2020.

12.      Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2020.

12.1     Projekt uchwały ZWZ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2020.

13.      Pokrycie straty netto Grupy LOTOS S.A. za rok 2020.

13.1    Uchwała Zarządu wraz z uzasadnieniem w sprawie pokrycia straty netto Grupy LOTOS S.A. za rok 2020.

13.2    Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto Grupy LOTOS S.A. za rok 2020.

13.3    Projekt uchwały ZWZ w sprawie pokrycia straty netto Grupy LOTOS S.A. za rok 2020.

13.4    Uzasadnienie

14.      Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

14.1     Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. udzielenia absolutorium Pani Zofii Paryła.

14.2     Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Wittstock.

14.3     Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Walczakowi.

14.4     Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Kawula.

14.5     Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Majewskiemu.

14.6     Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. udzielenia absolutorium Panu Marianowi Krzemińskiemu.

14.7     Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. udzielenia absolutorium Panu Arturowi Cieślikowi

14.1    Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Pani Zofii Marii Paryła.

14.2    Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Wittstock.

14.3    Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Walczakowi.

14.4    Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Kawuli.

14.5    Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Majewskiemu.

14.6    Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marianowi Krzemińskiemu.

14.7    Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Cieślikowi.

15.      Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

15.1    Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Pani Beacie Kozłowskiej-Chyła

15.2    Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Ciachowi.

15.3    Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Pani Katarzynie Lewandowskiej.

15.4    Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Figurze.

15.5    Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Lewandowskiemu.

15.6    Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Rybickiemu.

15.7    Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Szklarczyk-Mierzwie.

16.      Powzięcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.

16.1 Uchwała Zarządu w sprawie zmian w Statucie Spółki.

16.2 Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zaopiniowania zmian w Statucie Spółki.

16.3 Projekt uchwały ZWZ w sprawie zmiany Statutu Spółki Grupa LOTOS S.A.

16.4 Uzasadnienie

17.      Powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. za lata 2019 i 2020.

17.1    Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 i 2020”

17.2    Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.

17.3    Projekt uchwały ZWZ w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. za lata 2019 i 2020.

18.      Wyrażenie zgody na zawarcie umów z Gdańską Agencją Rozwoju Gospodarczego na zakup gruntów pod inwestycje Grupy LOTOS S.A.

18.1    Uchwała Zarządu w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych pod  inwestycje Grupy LOTOS S.A.

18.2    Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu Grupy LOTOS S.A. do Walnego Zgromadzenia o wyrażenie zgody na nabycie od Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. nieruchomości gruntowych.

18.3   Projekt uchwały ZWZ w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. nieruchomości gruntowych.

18.4    Uzasadnienie

19. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

19.1  Wniosek Akcjonariusza - Skarbu Państwa o umieszczeniu określonych spraw w porządku obrad

19.2  Projekt uchwały ZWZ w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Zapraszamy do wcześniejszego zgłaszania kandydatur na Członków Rady Nadzorczej Spółki.

oświadczenie kandydata 1
oświadczenie kandydata 2

Kandydatury wraz z oświadczeniami, których wzory znajdują się powyżej prosimy przesyłać na adres:

Grupa LOTOS S.A.
Biuro Zarządu
ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk
e-mail: wz@grupalotos.pl

 20.      Zamknięcie obrad Zgromadzenia.