logo

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy szereg spraw określonych szczegółowo w Statucie Grupy LOTOS. Wszystkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie są uprzednio przedstawiane Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia. Zasady uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu reguluje "Regulamin Walnych Zgromadzeń Grupy LOTOS S.A." Regulamin zawiera również postanowienia dotyczące trybu zwoływania i odwoływania Walnego Zgromadzenia, jego otwarcia i przebiegu obrad oraz sposobu przeprowadzenia wyborów do Rady Nadzorczej. Regulamin Walnych Zgromadzeń Grupy LOTOS S.A.

We wszystkich sprawach związanych z Walnymi Zgromadzeniami prosimy o kontakt na adres: wz@grupalotos.pl.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 20 lipca 2022 roku.