logo

Archiwum

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 28 czerwca 2018 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 28 czerwca 2018 roku.

Zarząd Grupy LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku  ("Spółka") informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zwołane na dzień 28 czerwca 2018 roku („ZWZ”), podjęło uchwałę o ogłoszeniu przerwy w obradach ZWZ, które zostaną wznowione 12 lipca 2018 r. o godz. 11:00 w tym samym miejscu.

Uchwała o przerwie w obradach ZWZ

Zarząd Grupy LOTOS S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 7 czerwca 2018 roku wniosku od akcjonariusza Spółki – Skarbu Państwa-Prezesa Rady Ministrów RP – sporządzonego  na podstawie art. 401 §1 KSH i §8 ust.6 Statutu Spółki, o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („ZWZ”) zwołanego na dzień 28 czerwca 2018 roku dodatkowych punktów  przewidujących podjęcie uchwał w sprawie: zmian w Statucie Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu dokumentu oraz zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Wniosek Akcjonariusza

Zarząd Grupy LOTOS S.A. w załączeniu przekazuje pytania Akcjonariusza (Skarb Państwa reprezentowany przez Kancelarię  Prezesa Rady Ministrów) zgłoszone w przerwie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w trybie art. 428 par. 5 KSH oraz odpowiedzi Zarządu Grupy LOTOS S.A.

Załącznik nr 1- pytania Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Załącznik nr 2- odpowiedzi Zarządu Grupy LOTOS S.A.

Załącznik nr 3 - wielkość zadłużenia

 

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.

Wzór pełnomocnictwa.

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Projekty uchwał.

Uzasadnienie uchwał.

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu Grupy LOTOS S.A.

Protokół z postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska Prezesa Zarządu, Wiceprezesa ds. Finansowych, Wiceprezesa ds. Produkcji i Handlu, Wiceprezesa ds. Inwestycji i Innowacji w Zarządzie Grupy LOTOS S.A. X wspólnej kadencji, przeprowadzonego w dniach od 25 kwietnia do 18 maja.

Protokół z postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa ds. Finansowych w Zarządzie Grupy LOTOS S.A. X wspólnej kadencji, przeprowadzonego w dniach od 18 maja do dnia 06 czerwca 2018 roku.

 

Materiały dotyczące punktów objętych porządkiem obrad ZWZ:

 

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

2. 1 Projekt uchwały ZWZ Grupy LOTOS S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

4.1 Projekt uchwały ZWZ w sprawie przyjęcia porządku obrad.

5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2017.

5.1 Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2017.

5.2 Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2017.

5.3 Jednostkowy Raport Roczny Grupy LOTOS S.A.

5.4 Sprawozdanie Zarządu Grupy LOTOS S.A. o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanych z zarządzaniem - za rok 2017.

6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2017.

6.1 Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2017.

6.2 Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2017.

6.3 Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. i Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2017.

7.1 Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz Grupy Kapitałowej LOTOS S.A. za rok 2017.

7.2 Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2017.

7.3 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2017.

8. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej za rok 2017.

8.1 Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2017 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2017 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. i Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2017, a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2017

8.2 Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2017.

9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2017.

9.1 Projekt uchwały ZWZ sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2017.

10. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2017.

10.1 Projekt uchwały ZWZ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2017.

11. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2017.

11.1 Projekt uchwały ZWZ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2017.

12. Podział zysku netto Grupy LOTOS S.A. za rok 2017.

12.1 Uchwała Zarządu w sprawie podziału zysku netto Grupy LOTOS S.A. za rok 2017.

12.2 Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok 2017.

12.3 Projekt uchwały ZWZ w sprawie podziału zysku netto Grupy LOTOS S.A. za rok 2017.

13. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

13.1 Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie pozytywnego zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Aleksandrowi Bonca.

13.2 Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie pozytywnego zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Kawuli.

13.3 Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie pozytywnego zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Jastrzębskiemu.

13.4 Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie pozytywnego zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Machajewskiemu.

13.5 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Aleksandrowi Bonca.

13.6 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Kawuli.

13.7 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Jastrzębskiemu.

13.8 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Machajewskiemu.

14. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

14.1 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Pani Beacie Kozłowskiej-Chyła

14.2 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Ciachowi.

14.3 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Pani Katarzynie Lewandowskiej.

14.4 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Figurze.

14.5 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Goleckiemu

14.6 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Lewandowskiemu.

14.7 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Szklarczyk-Mierzwie.

15. Wyrażenie zgody na planowane objęcie i pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym LOTOS Upstream sp. z o.o. LOTOS Upstream Sp. z o.o.

15. 1 Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego LOTOS Upstream Sp. z o.o.

15.2 Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zaopiniowania wniosku do Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. w przedmiocie wyrażenia zgody na objęcie i pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym LOTOS Upstream sp. z o.o.

15.3 Projekt uchwały ZWZ w sprawie wyrażenia zgody na planowane objęcie i pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym LOTOS Upstream sp. z o.o. LOTOS Upstream Sp. z o.o.


16. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.

16.1 Projekt uchwały ZWZ w sprawie zmiany Statutu Spółki Grupa LOTOS S.A. 

17. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.

17.1 Projekt uchwały ZWZ w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.

18. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

18.1 Projekt uchwały ZWZ w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.

18.2 Projekt uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

W związku ze zmianami składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. zapraszamy do wcześniejszego zgłaszania kandydatur na członków Rady Nadzorczej Spółki. Kandydatury wraz z oświadczeniami, których wzory znajdują się poniżej prosimy przesyłać na adres:

Grupa LOTOS S.A.
Biuro Zarządu
ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk
e-mail: wz@grupalotos.pl

oświadczenie kandydata – zgoda

oświadczenia kandydata – niezależność  

Zgłoszona Kandydatura na Członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

19. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 14 czerwca 2017 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 14 czerwca 2017 roku

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.

Uzasadnienie uchwał

Materiały dotyczące punktów objętych porządkiem obrad ZWZ:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

2.1 Projekt uchwały ZWZ Grupy LOTOS S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2016.

5.1 Uchwała Zarządu nr 23/IX/2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2016.

5.2 Uchwała Rady Nadzorczej nr 195/IX/2017 w sprawie oceny sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2016.

5.3 Jednostkowy Raport Roczny Grupy LOTOS S.A.

5.4 Sprawozdanie Grupy LOTOS S.A. o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanych z zarządzaniem - za rok 2016.

6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2016.

6.1 Uchwała Zarządu nr 24/IX/2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2016.

6.2 Uchwała Rady Nadzorczej nr 196/IX/2017 w sprawie oceny sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2016.

6.3 Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. i Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2016.

7.1 Uchwała Zarządu nr 25/IX/2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz Grupy Kapitałowej LOTOS S.A. za rok 2016.

7.2 Uchwała Rady Nadzorczej nr 197/IX/2017 w sprawie oceny sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2016.

7.3 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2016.

8. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej za rok 2016.

8.1 Uchwała Rady Nadzorczej nr 199/IX/2017 w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2016 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2016 wraz ze skonsolidowanym sprawozdaniem z płatności na rzecz administracji publicznej  oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. i Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2016, a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2016.

8.2 Uchwała Rady Nadzorczej nr 200/IX/2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2016.

9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2016.

9.1 Projekt uchwały ZWZ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2016.

10. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2016.

10.1 Projekt uchwały ZWZ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2016.

11. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2016.

11.1 Projekt uchwały ZWZ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2016.

12. Podział zysku netto Grupy LOTOS S.A. za rok 2016.

12.1 Uchwała Zarządu nr 78/IX/2017 w sprawie podziału zysku netto Grupy LOTOS S.A. za rok 2016.

12.2 Uchwała Rady Nadzorczej nr 198/IX/2017 w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Grupy LOTOS S.A. za rok 2016.

12.3 Projekt uchwały ZWZ w sprawie podziału zysku netto Grupy LOTOS S.A. za rok 2016.

13. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

13. 1 Uchwała Rady Nadzorczej nr 201/IX/2017 w sprawie pozytywnego zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. udzielenia absolutorium Marcinowi Jastrzębskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A.

13.2 Uchwała Rady Nadzorczej nr 202/IX/2017 w sprawie pozytywnego zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. udzielenia absolutorium Mariuszowi Machajewskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A.

13.3 Uchwała Rady Nadzorczej nr 203/IX/2017 w sprawie pozytywnego zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Grupy LOTOS udzielenia absolutorium Mateuszowi Aleksandrowi Bonca, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A.

13.4 Uchwała Rady Nadzorczej nr 204/IX/2017 w sprawie pozytywnego zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. udzielenia absolutorium Przemysławowi Marchlewiczowi, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A.

13.5 Uchwała Rady Nadzorczej nr 205/IX/2017 w sprawie pozytywnego zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. udzielenia absolutorium Robertowi Pietryszynowi, Prezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A.

13.6 Uchwała Rady Nadzorczej nr 206/IX/2017 w sprawie pozytywnego zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. udzielenia absolutorium Maciejowi Szozda, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A.

13.7 Uchwała Rady Nadzorczej nr 207/IX/2017 w sprawie pozytywnego zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. udzielenia absolutorium Pawłowi Olechnowiczowi, Prezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A.

13.7.A Uchwała Rady Nadzorczej nr 218/IX/2017 w sprawie uchylenia uchwały nr 207/IX/2017 z dnia 18 maja 2017 roku.

13.8 Uchwała Rady Nadzorczej nr 208/IX/2017 w sprawie pozytywnego zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. udzielenia absolutorium Markowi Sokołowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A.

13.8.A Uchwała Rady Nadzorczej nr 219/IX/2017 w sprawie uchylenia uchwały nr 208/IX/2017 z dnia 18 maja 2017 roku.

13.9 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Jastrzębskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A.

13.10 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Mariuszowi Machajewskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A.

13.11 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Mateuszowi Aleksandrowi Bonca, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A.

13.12 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Przemysławowi Marchlewiczowi, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A.

13.13 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Robertowi Pietryszynowi, Prezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A.

13.14 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Szozda, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A.

13.15 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Olechnowiczowi, Prezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A.

13.16 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Markowi Sokołowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A.

13.17 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Zbigniewowi Paszkowiczowi, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A.

14. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

14.1 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Beacie Kozłowskiej-Chyła, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

14.2 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Katarzynie Lewandowskiej, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

14.3 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Agnieszce Szklarczyk-Mierzwie, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

14.4 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Ciachowi, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

14.5 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Figurze, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

14.6 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Mariuszowi Goleckiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

14.7 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Adamowi Lewandowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

14.8 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Marii Sierpińskiej, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

14.9 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Katarzynie Witkowskiej, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

14.10 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Cezaremu Krasodomskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

14.11 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Robertowi Pietryszynowi, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

14.12 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Jastrzębskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

14.13 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Wiesławowi Skwarko, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

14.14 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Agnieszce Trzaskalskiej, Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

14.15 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Oskarowi Pawłowskiemu, Sekretarzowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

14.16 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Małgorzacie Hirszel, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

14.17 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Rumińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

15. Wyrażenie zgody na nabycie składników aktywów trwałych poprzez podwyższenie kapitału i objęcie nowych udziałów w LOTOS Upstream Sp. z o.o. z siedzibą
w Gdańsku.

15.1 Uchwała Zarządu nr 53/IX/2017 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego LOTOS Upstream Sp. z o.o.

15.2 Projekt restrukturyzacji kapitałowej obszaru wydobywczego (Upstream) Grupy LOTOS S.A.

15.3 Uchwała Rady Nadzorczej nr 185/IX/2017 w sprawie zaopiniowania wniosku do Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. i wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego LOTOS Upstream Sp. z o.o.

15.4 Projekt uchwały ZWZ w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych poprzez podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie nowych udziałów przez Grupę LOTOS S.A. w podwyższonym kapitale zakładowym LOTOS Upstream Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.

16. Ustalenie liczby Członków Rady Nadzorczej X kadencji.

16.1 Projekt uchwały ZWZ w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej X kadencji.

17. Powołanie Rady Nadzorczej X kadencji.

17.1 Projekt uchwały ZWZ w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

17.2 Projekt uchwały ZWZ w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej.

W związku wyborem Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. X wspólnej kadencji zapraszamy do wcześniejszego zgłaszania kandydatur na Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Kandydatury wraz z oświadczeniami, których wzory znajdują się poniżej prosimy przesyłać na adres:
Grupa LOTOS S.A.
Pion Dyrektora Biura Zarządu i Compliance
ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk
e-mail: wz@grupalotos.pl

oświadczenie kandydata – zgoda

oświadczenia kandydata – niezależność

18. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 17 marca 2017 roku.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 17 marca 2017 roku zostało zwołane przez Zarząd Spółki w celu realizacji obowiązku wynikającego z treści art. 4 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 9 sierpnia 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. Określenie zasad kwalifikacji i powoływania członków organów zarządzających i nadzorczych w spółkach wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. w uchwale Walnego Zgromadzenia zapewni jawność i przejrzystość w ww. zakresie.

Grupa LOTOS S.A. podaje do publicznej wiadomości nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się w dniu 17 marca 2017 r. o godzinie 11.00, w siedzibie Spółki w Gdańsku, ul. Elbląska 135, zmieniony na żądanie uprawnionego akcjonariusza - Skarbu Państwa wraz z projektami uchwał przekazanymi przez akcjonariusza.

Wniosek Akcjonariusza - Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministra Energii z dnia 24 lutego 2017 roku.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.

Grupa LOTOS S.A. (‘Spółka’) podaje do publicznej wiadomości zmienione projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się 17 marca 2017 r. o godzinie 11.00, w siedzibie Spółki w Gdańsku, ul. Elbląska 135.
Projekty uchwał zostały zmienione na żądanie uprawnionego akcjonariusza - Skarbu Państwa - i dotyczą następujących punktów porządku obrad:

 • nr 6 („Zmiana Statutu Spółki”)
 • nr 8 („Zmiana uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 grudnia 2016 r.

Zmienione projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.

Dotychczasowe brzmienie Statutu Grupy LOTOS S.A.

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. 

Protokół z postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska:  Prezesa Zarządu Grupy LOTOS S.A., oraz Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji Grupy LOTOS S.A., przeprowadzonego w dniach od 20 grudnia 2016 roku do 12 stycznia 2017 roku.

Materiały dotyczące punktów objętych porządkiem obrad NWZ:

1. Otwarcie Zgromadzenia

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

2.1 Projekt uchwały w sprawie Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wyrażenie zgody na przyjęcie zasad kwalifikacji i powoływania członków organów zarządzających i nadzorczych w spółkach wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.

5.1 Uchwała Zarządu nr 16/IX/2017 z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia zasad kwalifikacji i powoływania członków organów zarządzających i nadzorczych w spółkach Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.

5.2. Uchwała Rady Nadzorczej nr  167/IX/2017 z dnia 15 lutego 2017 w sprawie ustalenia zasad kwalifikacji i powoływania członków organów zarządzających i nadzorczych w spółkach Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.

5.3 Projekt uchwały NWZ w sprawie ustalenia zasad kwalifikacji i powoływania członków organów  zarządzających i nadzorczych w spółkach Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.

6 . Zmiana Statutu Spółki.

6.1 Projekt uchwały NWZ w sprawie zmiany Statutu Spółki Grupa LOTOS S.A.

6.2. Zmieniony projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki Grupa LOTOS S.A.

7. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

7.1 Projekt uchwały NWZ w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.

8. Zmiana uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 grudnia 2016 r.

8.1. Projekt uchwały NWZ w sprawie  zmiany uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 grudnia 2016 roku.

8.2. Zmieniony projekt uchwały NWZ w sprawie  zmiany uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 grudnia 2016 roku.

9. Zamknięcie obrad.

We wszystkich sprawach związanych z Walnymi Zgromadzeniami prosimy o kontakt na adres: wz@grupalotos.pl.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 22 grudnia 2016 roku.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 22 grudnia 2016 roku zostało zwołane na wniosek Ministra Energii, działającego w imieniu Skarbu Państwa – Akcjonariusza Spółki, wyrażonym w piśmie z dnia 23 listopada 2016, dotyczącym niezwłocznego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. i umieszczenia w porządku obrad punktów dotyczących powzięcia uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki Grupa LOTOS S.A. oraz powzięcia uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki Grupa LOTOS S.A. – realizując tym samym obowiązek określony w art. 2 ust.1 oraz ust. 2 pkt. 1 ww. ustawy dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.
Zgodnie z uzasadnieniem określenie nowych zasad wynagradzania w uchwale Walnego Zgromadzenia zapewni jawność i przejrzystość w zakresie poziomu i zasad wynagrodzenia członków organów zarządzających.

Pismo Ministra Energii wraz z projektami uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. 

Wniosek Ministra Energii w sprawie umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. wraz z projektami uchwał.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Materiały dotyczące punktów objętych porządkiem obrad NWZ:

1. Otwarcie Zgromadzenia

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

2.1 Projekt uchwały w sprawie Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Powzięcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki Grupa LOTOS S.A.

5.1 Projekt uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki Grupa LOTOS S.A.

6. Powzięcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Grupa LOTOS S.A.

6.1 Projekt uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Grupa LOTOS S.A.

7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

7.1. Wniosek Ministra Energii w sprawie umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. wraz z projektami uchwał.

7.2. Projekt uchwały NWZ w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

7.3. Projekt uchwały NWZ w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Grupa LOTOS S.A.

W związku ze zmianami składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. zapraszamy do wcześniejszego zgłaszania kandydatur na członków Rady Nadzorczej Spółki. Kandydatury wraz z oświadczeniami, których wzory znajdują się poniżej prosimy przesyłać na adres:

Grupa LOTOS S.A.
Biuro Zarządu
ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk
e-mail: wz@grupalotos.pl

oświadczenie kandydata – zgoda

oświadczenia kandydata – niezależność

8. Zamknięcie obrad.

We wszystkich sprawach związanych z Walnymi Zgromadzeniami prosimy o kontakt na adres: wz@grupalotos.pl.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 14 września 2016 roku.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 14 września 2016 roku zostało zwołane na wniosek Ministra Energii, działającego w imieniu Skarbu Państwa – Akcjonariusza Spółki z żądaniem umieszczenia w jego porządku obrad punktu dotyczącego zmian w Statucie Spółki.
Zgodnie z uzasadnieniem zachodzi konieczność dostosowania postanowień Statutu Spółki do  zmienionego przepisem art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 266), przepisu art. 12b pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. paz. 1059, z pózn. zm.), który wszedł w życie z dniem 1 lipca 2016 r. i przenosi uprawnienia do wykonywania praw z akcji Skarbu Państwa na Ministra Energii.

Pismo Ministra Energii wraz z projektem uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.

Wniosek Ministra Energii  w sprawie umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. wraz z projektami uchwał.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Materiały dotyczące punktów porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

2.1 Projekt uchwały w sprawie Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Zmiana Statutu Spółki Grupa LOTOS S.A.

5.1 Uchwała Zarządu nr 88/IX/2016 z dnia 2 sierpnia 2016 roku w sprawie zwołania i ustalenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.

5.2 Uchwała Rady Nadzorczej nr 132/IX/2016 z dnia 9 sierpnia 2016 roku w sprawie zaopiniowania zmian w Statucie Spółki.

5.3 Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki Grupa LOTOS S.A.

6. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

6.1 Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

7.1. Wniosek Ministra Energii w sprawie umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. wraz z projketami uchwał. 

7.2. Projekt uchwały NWZ w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

7.3. Projekt uchwały NWZ w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Grupa LOTOS S.A.

W związku ze zmianami składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. zapraszamy do wcześniejszego zgłaszania kandydatur na członków Rady Nadzorczej Spółki. Kandydatury wraz z oświadczeniami, których wzory znajdują się poniżej prosimy przesyłać na adres:

Grupa LOTOS S.A.
Biuro Zarządu
ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk
e-mail: wz@grupalotos.pl

oświadczenie kandydata – zgoda

oświadczenia kandydata – niezależność  

8. Zamknięcie obrad.

We wszystkich sprawach związanych z Walnymi Zgromadzeniami prosimy o kontakt na adres: wz@grupalotos.pl.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 28 czerwca 2016 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 28.06.2016

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.

Wniosek akcjonariusza - Skarbu Państwa w sprawie umieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.

Protokół z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego na Członków Zarządu Grupy LOTOS S.A. IX wspólnej kadencji.

 Materiały dotyczące punktów objętych porządkiem obrad ZWZ:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

2.1. Projekt uchwały ZWZ Grupy LOTOS S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2015.

5.1. Uchwała Zarządu nr 12/IX/2016 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2015.

5.2. Uchwała Zarządu nr 13/IX/2016 w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2015.

5.3. Uchwała Rady Nadzorczej nr 101IX/2016 w sprawie oceny sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2015.

5.4. Uchwała Rady Nadzorczej nr 102/IX/2016 w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2015.

5.5. Jednostkowy Raport Roczny Grupy LOTOS S.A.

6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2015 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2015.

6.1. Uchwała Zarządu nr 14/IX/2016 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2015.

6.2. Uchwała Zarządu nr 15/IX/2016 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej LOTOS S.A. za rok 2015.

6.3. Uchwała Rady Nadzorczej nr 103/IX/2016 w sprawie oceny sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2015.

6.4. Uchwała Rady Nadzorczej nr 104/IX/2016 w sprawie oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2015.

6.5. Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.

7. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej za rok 2015.

7.1. Uchwała Rady Nadzorczej nr 106/IX/2016 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu za rok 2015.

7.2. Uchwała Rady Nadzorczej nr 107/IX/2016 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2015.

8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2015.

8.1. Projekt uchwały ZWZ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2015.

8.2. Projekt uchwały ZWZ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2015.

9. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2015 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2015.

9.1. Projekt uchwały ZWZ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2015.

9.2. Projekt uchwały ZWZ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2015.

10. Pokrycie straty za rok 2015.

10.1. Uchwała Zarządu nr 45/IX/2016 w sprawie propozycji pokrycia straty netto Grupy LOTOS S.A. za rok 2015.

10.2. Uchwała Rady Nadzorczej nr 105/IX/2016 w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok 2015.

10.3. Projekt uchwały ZWZ w sprawie pokrycia straty netto Grupy LOTOS S.A. za rok 2015.

11. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

11.1. Uchwała Rady Nadzorczej nr 108/IX/2016 w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Olechnowiczowi, Prezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

11.2. Uchwała Rady Nadzorczej nr 109/IX/2016 w sprawie udzielenia absolutorium Markowi Sokołowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

11.3. Uchwała Rady Nadzorczej nr 110/IX/2016 w sprawie udzielenia absolutorium Mariuszowi Machajewskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

11.4. Uchwała Rady Nadzorczej nr 111/IX/2016 w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Szozda, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

11.5. Uchwała Rady Nadzorczej nr 112/IX/2016 w sprawie udzielenia absolutorium Zbigniewowi Paszkowiczowi, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

11.6. Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Olechnowiczowi, Prezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

11.7. Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Markowi Sokołowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

11.8. Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Mariuszowi Machajewskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

11.9. Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Szozda, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

11.10. Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Zbigniewowi Paszkowiczowi, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

12. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

12.1. Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Wiesławowi Skwarko, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

12.2. Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Agnieszce Trzaskalskiej, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

12.3. Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Oskarowi Pawłowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

12.4. Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Małgorzacie Hirszel, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

12.5. Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Rumińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

12.6. Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Magdalenie Bohusz-Boguszewskiej, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku.

12.7. Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Katarzynie Witkowskiej, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 30 czerwca 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

12.8. Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Robertowi Pietryszynowi, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 23 grudnia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

13. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

13.1. Wniosek akcjonariusza - Skarbu Państwa w sprawie umieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

13.2. Projekt uchwały ZWZ w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Grupa LOTOS S.A.

13.3. Projekt uchwały ZWZ w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Grupa LOTOS S.A.

13.4. Projekt uchwały ZWZ w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

W związku ze zmianami składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. zapraszamy do wcześniejszego zgłaszania kandydatur na członków Rady Nadzorczej Spółki. Kandydatury wraz z oświadczeniami, których wzory znajdują się poniżej prosimy przesyłać na adres:

Grupa LOTOS S.A.
Biuro Zarządu
ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk
e-mail: wz@grupalotos.pl

oświadczenie kandydata – zgoda

oświadczenia kandydata – niezależność  

14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 27 stycznia 2016 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 27 stycznia 2016 roku zostało zwołane na wniosek Akcjonariusza – Skarb Państwa z żądaniem umieszczenia w jego porządku obrad punktów związanych ze zmianami w składzie Rady Nadzorczej, co uzasadnione zostało przez Akcjonariusza koniecznością wzmocnienia nadzoru właścicielskiego nad działalnością Spółki.

Pismo Skarbu Państwa wraz z projektami uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. zgłoszonymi przez  ww. Akcjonariusza.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Materiały dotyczące punktów objętych porządkiem obrad NWZ:

 1. Otwarcie Zgromadzenia
 1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

2.1 Projekt uchwały w sprawie Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej.

5.1 Projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej IX kadencji.

 1. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

6.1  Projekt uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

6.2  Projekt uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Grupa LOTOS S.A.

6.3  Projekt uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Grupa LOTOS S.A.

W związku ze zmianami składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. zapraszamy do wcześniejszego zgłaszania kandydatur na członków Rady Nadzorczej Spółki. Kandydatury wraz z oświadczeniami, których wzory znajdują się poniżej prosimy przesyłać na adres:

Grupa LOTOS S.A.
Biuro Zarządu i Administracji
ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk
e-mail: wz@grupalotos.pl

 oświadczenie kandydata – zgoda

oświadczenia kandydata – niezależność   

 1. Zamknięcie obrad.

 

We wszystkich sprawach związanych z Walnymi Zgromadzeniami prosimy o kontakt na adres: wz@grupalotos.pl.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 1 czerwca 2015 roku

Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje o ogłoszeniu przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ("ZWZ") zwołanego na dzień 1 czerwca 2015 r.

Ogłoszenie przerwy nastąpiło w celu uzyskania czasu niezbędnego dla dalszych analiz związanych z pozostałym punktem porządku obrad.

Wznowienie obrad ZWZ nastąpi w dniu 30 czerwca 2015 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Grupy LOTOS S.A. przy ul. Elbląskiej 135 w Gdańsku.

Przerwa w obradach została ogłoszona na wniosek akcjonariusza - Skarb Państwa, który jako uzasadnienie wskazał potrzebę uzyskania czasu do zajęcia stanowiska wobec spraw objętych porządkiem obrad niniejszego zgromadzenia.

 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.

Uzasadnienie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.

Protokół z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego na Członków Zarządu Grupy LOTOS S.A. IX wspólnej kadencji.

Materiały dotyczące punktów objętych porządkiem obrad ZWZ:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.

2.  Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

2.1 Projekt uchwały ZWZ Grupy LOTOS S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2014.

5.1 Uchwała Zarządu nr 15/VIII/2015 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2014.

5.2 Uchwała Zarządu nr 16/VIII/2015 w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2014.

5.3 Uchwała Rady Nadzorczej nr 24/IX/2015 w sprawie oceny sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2014.

5.4 Uchwała Rady Nadzorczej nr 25/IX/2015 w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2015.

5.5 Jednostkowy Raport Roczny Grupy LOTOS S.A.

6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2014 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2014.

6.1 Uchwała Zarządu nr 17/VIII/2015 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2014.

6.2 Uchwała Zarządu nr 18/VIII/2015 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej LOTOS S.A. za rok 2014.

6.3 Uchwała Rady Nadzorczej nr 26/IX/2015 w sprawie oceny sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2014.

6.4 Uchwała Rady Nadzorczej nr 27/IX/2015 w sprawie oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2014.

6.5 Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.

7. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej za rok 2014.

7.1 Uchwała Rady Nadzorczej nr 29/IX/2015 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu za rok 2014.

7.2 Uchwała Rady Nadzorczej nr 30/IX/2015 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2014.

7.3 Uchwała Rady Nadzorczej nr 31/IX/2015 w sprawie przyjęcia dokumentu pt. „Ocena sytuacji Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za 2014 rok”.

8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2014.

8.1 Projekt uchwały ZWZ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2014.

8.2 Projekt uchwały ZWZ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2014.

9. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2014 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2014.

9.1 Projekt uchwały ZWZ w sprawie zatwierdzenia skondoliwanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2014.

9.2 Projekt uchwały ZWZ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2014.

10.  Pokrycie straty za rok 2014.

10.1 Uchwała Zarządu nr 31/VIII/2015 w sprawie propozycji pokrycia straty netto Grupy LOTOS S.A. za rok 2014.

10.2 Uchwała Rady Nadzorczej nr 28/IX/2015 w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok 2014.

10.3 Projekt uchwały ZWZ w sprawie pokrycia straty netto Grupy LOTOS S.A. za rok 2014.

11.  Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

11.1 Uchwała Rady Nadzorczej nr 32/IX/2015 w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Olechnowiczowi, Prezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

11.2 Uchwała Rady Nadzorczej nr 33/IX/2015 w sprawie udzielenia absolutorium Markowi Sokołowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

11.3 Uchwała Rady Nadzorczej nr 34/IX/2015 w sprawie udzielenia absolutorium Mariuszowi Machajewskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

11.4 Uchwała Rady Nadzorczej nr 35/IX/2015 w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Szozda, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

11.5 Uchwała Rady Nadzorczej nr 36/IX/2015 w sprawie udzielenia absolutorium Zbigniewowi Paszkowiczowi, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

11.6 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Olechnowiczowi, Prezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

11.7 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Markowi Sokołowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

11.8 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Mariuszowi Machajewskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

11.9 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Szozda, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

11.10 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Zbigniewowi Paszkowiczowi, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

12. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

12.1 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Wiesławowi Skwarko, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

12.2 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Agnieszce Trzaskalskiej, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

12.3 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Oskarowi Pawłowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

12.4 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Małgorzacie Hirszel, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

12.5 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Rumińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

12.6 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Magdalenie Bohusz-Boguszewskiej, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 30 czerwca 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

12.7 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Majeranowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku.

13. Likwidacja Funduszu Celowego na finansowanie przez Grupę LOTOS S.A. przedsięwzięć społecznych.

13.1 Uchwała Zarządu nr 6/VIII/2015 w sprawie utworzenia Fundacji Grupy LOTOS S.A.

13.2 Uchwała Rady Nadzorczej nr 21/IX/2015 w sprawie Zaopiniowania likwidacji Funduszu Celowego na finansowanie przez Grupę LOTOS S.A. przedsięwzięć społecznych oraz wyrażenia zgody na przekazanie środków finansowych na rzecz nowotworzonej fundacji Grupy LOTOS S.A.

13.3 Projekt uchwały ZWZ w sprawie likwidacji Funduszu Celowego na finansowanie przez Grupę LOTOS S.A. przedsięwzięć społecznych.

14. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

14.1 Wniosek akcjonariusza - Skarbu Państwa w sprawie umieszczenia w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia spraw dotyczących zmian w składzie Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

14.2 Projekt uchwały ZWZ w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

14.3 Projekt uchwały ZWZ w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

W związku ze zmianami składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. zapraszamy do wcześniejszego zgłaszania kandydatur na członków Rady Nadzorczej Spółki. Kandydatury wraz z oświadczeniem, którego wzór znajduje się poniżej prosimy przesyłać na adres:

Grupa LOTOS S.A. Biuro Zarządu ul. Elbląska 135 80-718 Gdańsk fax: (058) 308 73 70 e-mail: wz@grupalotos.pl

 oświadczenie kandydata  

15. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Kandydatura na Członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

Grupa LOTOS S.A. informuje, że otrzymała zgłoszenie kandydatury Pana Konstantego Donimirskiego na Członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

Stosownie do postanowień rozdziału II ustęp 1 punkt 5 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych prezentujemy notkę biograficzną kandydata wraz ze stosownymi oświadczeniami.

Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej Pana Konstantego Donimirskiego

Życiorys kandydata na Członka Rady Nadzorczej Pana Konstantego Donimirskiego

Oświadczenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej Pana Konstantego Donimirskiego

 

We wszystkich sprawach związanych z Walnymi Zgromadzeniami prosimy o kontakt na adres: wz@grupalotos.pl.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 25 listopada 2014 roku

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.

Uzasadnienie projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.

Materiały dotyczące punktów objętych porządkiem obrad NWZ:

1.     Otwarcie obrad Zgromadzenia.

2.     Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

2.1    Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.     Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.     Przyjęcie porządku obrad.

5.     Wyrażenie zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej na rzecz LOTOS Asfalt Sp. z o.o.

5.1    Uchwała Zarządu nr 75/VIII/2014 z dnia 19 września 2014 roku.

5.2    Uchwała Rady Nadzorczej nr 15/IX/2014 z dnia 20 października 2014 roku.

5.3    Operat szacunkowy nieruchomości gruntowej.

5.4    Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej na rzecz LOTOS Asfalt Sp. z o.o.

6.     Wyrażenie zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Grupy LOTOS S.A. w postaci bazy paliw w Poznaniu.

6.1    Uchwała Zarządu nr 81/VIII/2014 z dnia 30 września 2014 roku.

6.2    Uchwała Rady Nadzorczej nr 14/VIII/2014 z dnia 20 października 2014 roku.

6.3    Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci bazy paliw w Poznaniu.

6.4    Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Grupy LOTOS S.A. w postaci bazy paliw w Poznaniu.

7.     Zamknięcie obrad Zgromadzenia        

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 8 września 2014 roku

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.

Materiały dotyczące punktów objętych porządkiem obrad NWZ:

1.     Otwarcie obrad Zgromadzenia.

2.     Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

2.1   Projekt uchwały NWZ Grupy LOTOS S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.     Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

 4.     Przyjęcie porządku obrad.

 5.    Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji, oferty publicznej akcji nowej emisji, ustalenia dnia 18 listopada 2014 roku jako dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki, a także upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

5.1    Uchwała Zarządu nr 63/VIII/2014 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia o podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

5.2    Uchwała nr 9/IX/2014 Rady Nadzorczej w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia o podwyższenie kapitału zakładowego Spółki

5.3   Prezentacja pn. Proponowana emisja akcji z zachowaniem prawa poboru

5.4    Projekt uchwały NWZ Grupy LOTOS S.A. w sprawie podwyższenie kapitału zakładowego Spółki

5.5  Uzasadnienie projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.

6.     Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 30 czerwca 2014 roku

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.

Uzasadnienie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.

Materiały dotyczące punktów objętych porządkiem obrad ZWZ:

1.     Otwarcie obrad Zgromadzenia.

2.     Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

2.1 Projekt uchwały ZWZ Grupy LOTOS S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.     Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.     Przyjęcie porządku obrad.

5.     Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2013.

5.1 Uchwała Zarządu nr 12/VIII/2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2013.

5.2 Uchwała Zarządu nr 13/VIII/2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2013.

5.3 Uchwała Rady Nadzorczej nr 112/VIII/2014 w sprawie oceny sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2013.

5.4 Uchwała Rady Nadzorczej nr 113/VIII/2014 w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2013.

5.5 Jednostkowy Raport Roczny Grupy LOTOS S.A.

6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2013 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2013.

6.1 Uchwała Zarządu nr 14/VIII/2014 w sprawie przyjęcia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2013.

6.2 Uchwała Zarządu nr 15/VIII/2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej LOTOS S.A. za rok 2013.

6.3 Uchwała Rady Nadzorczej nr 114/VIII/2014 w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2013.

6.4 Uchwała Rady Nadzorczej nr 115/VIII/2014 w sprawie oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2013.

6.5 Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.

7. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej za rok 2013.

7.1 Uchwała Rady Nadzorczej nr 117/VIII/2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu za rok 2013.

7.2 Uchwała Rady Nadzorczej nr 118/VIII/2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2013.

7.3 Uchwała Rady Nadzorczej nr 119/VIII/2014 w sprawie przyjęcia dokumentu pt. „Ocena sytuacji Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za 2013 rok”.

8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2013.

8.1 Projekt uchwały ZWZ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2013.

8.2 Projekt uchwały ZWZ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2013.

9. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2013 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2013.

9.1 Projekt uchwały ZWZ w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2013.

9.2 Projekt uchwały ZWZ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2013.

10. Pokrycie straty za rok 2013.

10.1 Uchwała Zarządu nr 34/VIII/2014 w sprawie propozycji pokrycia straty netto Grupy LOTOS  S.A. za rok 2013.

10.2 Uchwała Rady Nadzorczej nr 116/VIII/2014 w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok 2013.

10.3 Projekt uchwały ZWZ w sprawie pokrycia straty netto Grupy LOTOS S.A. za rok 2013.

11.  Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

11.1 Uchwała Rady Nadzorczej nr 120/VIII/2014 w sprawie rekomendacji ZWZ Grupy LOTOS S.A. udzielenia absolutorium Pawłowi Olechnowiczowi, Prezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

11.2 Uchwała Rady Nadzorczej nr 121/VIII/2014 w sprawie rekomendacji ZWZ Grupy LOTOS S.A. udzielenia absolutorium Markowi Sokołowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

11.3 Uchwała Rady Nadzorczej nr 122/VIII/2014 w sprawie rekomendacji ZWZ Grupy LOTOS S.A. udzielenia absolutorium Mariuszowi Machajewskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

11.4 Uchwała Rady Nadzorczej nr 123/VIII/2014 w sprawie rekomendacji ZWZ Grupy LOTOS S.A. udzielenia absolutorium Maciejowi Szozda, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

11.5 Uchwała Rady Nadzorczej nr 124/VIII/2014 w sprawie rekomendacji ZWZ Grupy LOTOS S.A. udzielenia absolutorium Zbigniewowi Paszkowiczowi, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

11.6 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Olechnowiczowi, Prezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

11.7 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Markowi Sokołowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

11.8 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Mariuszowi Machajewskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

11.9 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Szozda, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

11.10  Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Zbigniewowi Paszkowiczowi, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

12.  Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

12.1 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Wiesławowi Skwarko, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

12.2 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Majeranowskiemu, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

12.3 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Oskarowi Pawłowskiemu, Sekretarzowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

12.4 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Małgorzacie Hirszel, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

12.5 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Agnieszce Trzaskalskiej, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

12.6  Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Rumińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

13.  Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na realizację przyszłych projektów inwestycyjnych

13.1  Uchwała Zarządu nr 48/VIII/2014 w sprawie nabycia nieruchomości z przeznaczeniem na realizację przyszłych projektów inwestycyjnych.

13.2 Operat szacunkowy I

13.3 Operat szacunkowy II

13.4 Uchwała Rady Nadzorczej nr 132/VIII/2014 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na realizację przyszłych projektów inwestycyjnych.

13.5 Projekt uchwały ZWZ w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości z przeznaczeniem na realizację przyszłych projektów inwestycyjnych.

13.6 Projekt uchwały ZWZ w sprawie wyrażenia zgody na poniesienie kosztów zakupu nieruchomości 

14.  Przyznanie Prezesowi Zarządu nagrody jubileuszowej.

14.1 Uchwała Rady Nadzorczej nr 103/VIII/2013 w sprawie przyznania Panu Pawłowi Olechnowiczowi -  Prezesowi Zarządu nagrody jubileuszowej.

14.1.1 Opinia prawna w sprawie przyznania Panu Pawłowi Olechnowiczowi -  Prezesowi Zarządu nagrody jubileuszowej.

14.2 Projekt uchwały ZWZ w sprawie przyznania Panu Pawłowi Olechnowiczowi -  Prezesowi Zarządu nagrody jubileuszowej.

15. Ustalenie liczby Członków Rady Nadzorczej IX kadencji.

15.1 Projekt uchwały ZWZ w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej IX kadencji.

 16. Powołanie Rady Nadzorczej IX kadencji.

W związku z powołaniem Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. IX kadencji zapraszamy do wcześniejszego zgłaszania kandydatur na Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Kandydatury wraz z oświadczeniem, którego wzór znajduje się poniżej, proszę przesyłać na adres:

Grupa LOTOS S.A.
Biuro Zarządu
ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk
fax: (058) 308 73 70
e-mail: wz@grupalotos.pl

16.1 OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ GRUPY LOTOS S.A.

16.2 Projekt uchwały ZWZ w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

16.3 Projekt uchwały ZWZ w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

17. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 28 czerwca 2013 roku

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.
Uzasadnienie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.


Materiały dotyczące punktów objętych porządkiem obrad ZWZ:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

2.1 Projekt uchwały ZWZ Grupy LOTOS S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2012.

5.1 Uchwała Zarządu nr 20/VIII/2013 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2012.
5.2 Uchwała Zarządu nr 21/VIII/2013 w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2012.
5.3 Uchwała Rady Nadzorczej nr 71/VIII/2013 w sprawie oceny sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2012.
5.4 Uchwała Rady Nadzorczej nr 72/VIII/2013 w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2012.
5.5 Jednostkowy Raport Roczny Grupy LOTOS S.A. za rok 2012

6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2012 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2012.

6.1 Uchwała Zarządu nr 22/VIII/2013 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2012.
6.2 Uchwała Zarządu nr 23/VIII/2013 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej LOTOS S.A. za rok 2012.
6.3 Uchwała Rady Nadzorczej nr 73/VIII/2013 w sprawie oceny sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2012.
6.4 Uchwała Rady Nadzorczej nr 74/VIII/2013 w sprawie oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2012.
6.5 Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2012.

7. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej za rok 2012.

7.1 Uchwała Rady Nadzorczej nr 75/VIII/2013 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu za rok 2012.
7.2 Uchwała Rady Nadzorczej nr 76/VIII/2013 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2012. 
7.3 Uchwała Rady Nadzorczej nr 77/VIII/2012 w sprawie przyjęcia dokumentu pt. „Ocena sytuacji Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za 2012 rok”.
 

8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2012.

8.1 Projekt uchwały ZWZ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2012.
8.2 Projekt uchwały ZWZ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2012.


9. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2012 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2012.

9.1 Projekt uchwały ZWZ w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2012.
9.2 Projekt uchwały ZWZ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2012.

10. Podział zysku za rok 2012.

10.1 Uchwała Zarządu nr 39/VIII/2013 w sprawie propozycji podziału zysku netto Grupy LOTOS S.A. za rok 2012.
10.2 Uchwała Rady Nadzorczej nr 88/VIII/2013 w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok 2012.
10.3 Projekt uchwały ZWZ w sprawie podziału zysku Grupy LOTOS S.A. za rok 2012.

11. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

11.1 Uchwała Rady Nadzorczej nr 78/VIII/2013 w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Olechnowiczowi, Prezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
11.2 Uchwała Rady Nadzorczej nr 79/VIII/2013 w sprawie udzielenia absolutorium Markowi Sokołowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
11.3 Uchwała Rady Nadzorczej nr 80/VIII/2013 w sprawie udzielenia absolutorium Mariuszowi Machajewskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
11.4 Uchwała Rady Nadzorczej nr 81/VIII/2013 w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Szozda, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
11.5 Uchwała Rady Nadzorczej nr 82/VIII/2013 w sprawie udzielenia absolutorium Zbigniewowi Paszkowiczowi, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 28 czerwca 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
11.6 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Olechnowiczowi, Prezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
11.7 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Markowi Sokołowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
11.8 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Mariuszowi Machajewskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
11.9 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Szozda, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
11.10 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Zbigniewowi Paszkowiczowi, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 28 czerwca 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
 

12. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

12.1 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Wiesławowi Skwarko, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
12.2 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Majeranowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 29 lutego 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
12.3 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Oskarowi Pawłowskiemu, Sekretarzowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
12.4 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Małgorzacie Hirszel, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
12.5 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Agnieszce Trzaskalskiej, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 29 lutego 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
12.6 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Rumińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
12.7 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Leszkowi Staroście, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 29 lutego 2012 roku.
12.8 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Rafałowi Wardzińskiemu, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 27 stycznia 2012 roku.

13. Przyznanie Prezesowi Zarządu nagrody rocznej za rok 2012.

13.1 Wniosek Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia w sprawie przyznania Prezesowi Zarządu nagrody rocznej za rok 2012.
13.2 Sprawozdanie finansowe za rok 2012 wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta i sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2012.
13.3 Oświadczenie Zarządu Grupy LOTOS S.A. w sprawie terminowego regulowania przez Spółkę zobowiązań publicznoprawnych.
13.4 Uchwała Rady Nadzorczej nr 92/VIII/2013 w sprawie przyznania Prezesowi Zarządu nagrody rocznej za rok 2012.
13.5 Projekt uchwały ZWZ w sprawie przyznania Prezesowi Zarządu nagrody rocznej za rok 2012.

14. Wyrażenie zgody na zbycie zorganizowanych części przedsiębiorstwa Grupy LOTOS S.A. w postaci bazy paliw w Piotrkowie Trybunalskim oraz bazy paliw w Rypinie.

14.1 Uchwała Zarządu nr 42/VIII/2013 w sprawie zbycia zorganizowanych części przedsiębiorstwa Grupy LOTOS S.A. w postaci bazy paliw w Piotrkowie Trybunalskim oraz bazy paliw w Rypinie.
14.2 Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa – baza paliw w Piotrkowie Trybunalskim sporządzona przez OM Finance Sp. z o.o. wraz z projekcją finansową zorganizowanej części przedsiębiorstwa Grupy LOTOS S.A. w postaci bazy paliw w Piotrkowie Trubunalskim.
14.3 Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa – baza paliw w Rypinie sporządzona przez OM Finance Sp. z o.o. wraz z projekcją finansową zorganizowanej części przedsiębiorstwa Grupy LOTOS w postaci bazy paliw w Rypinie.
14.4 Uchwała Rady Nadzorczej nr 94/VIII/2012 w sprawie zbycia zorganizowanych części przedsiębiorstwa Grupy LOTOS S.A. w postaci bazy paliw w Piotrkowie Trybunalskim oraz bazy paliw w Rypinie
14.5 Projekt uchwały ZWZ w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanych części przedsiębiorstwa Grupy LOTOS S.A. w postaci bazy paliw w Piotrkowie Trybunalskim oraz bazy paliw w Rypinie.


15. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

We wszystkich sprawach związanych z Walnymi Zgromadzeniami prosimy o kontakt na adres: wz@grupalotos.pl.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dni 28 listopada 2012 roku

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. 

Materiały dotyczące punktów objętych porządkiem obrad Nazwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Zmiany w Statucie Spółki.

  5.1_uchwała Zarządu nr 30_VIII_2012 w sprawie zmian w Statucie Grupy LOTOS SA   
  5.2_uchwała RN nr 56_VIII_2012 w sprawie zaopiniowania zmian w Statucie Społki 
  5.3_projekt uchwały NWZ w sprawie zmian w_Statucie   

 6.  Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Proponowane zmiany w Statucie Grupy LOTOS S.A.:

 • §1, §3,  §7, §8, §9, §11, §12, §13, §15, §16 oraz § 18 – zmiany o charakterze redakcyjnym i porządkowym polegające na ujednoliceniu oraz doprecyzowaniu istniejących zapisów Statutu Spółki;
 • §10 - zmiany wynikające z potrzeby dostosowania treści Statutu Spółki do obecnej praktyki Ministerstwa Skarbu Państwa w zakresie kształtowania uprawnień właścicielskich Skarbu Państwa w spółkach z jego dominującym udziałem poprzez pełne wykorzystanie możliwości przewidzianych postanowieniami kodeksu spółek handlowych (wniosek zgłoszony przez przedstawicieli Skarbu Państwa w Radzie Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.).

We wszystkich sprawach związanych z Walnymi Zgromadzeniami prosimy o kontakt na adres: wz@grupalotos.pl.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 28 czerwca 2012 roku

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. 
Uzasadnienie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.
Protokół z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego na Członków Zarządu Grupy LOTOS S.A. VIII wspólnej kadencji.


Materiały dotyczące punktów objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.

 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

 4. Przyjęcie porządku obrad.

 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2011 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2011 r.

  5.01_uchwala Zarzadu nr 27-VII-2012_przyjecie sprawozdania finansowego GL SA za rok 2011
  5.02_uchwala Zarzadu_nr 28-VII-2012_przyjecie sprawozdania Zarzadu z dzialalności Spolki za rok 2011
  5.03_uchwała_RN_nr_24-VIII-2012__ocena_sprawozdania_finansowego_GL_SA_za_rok_2011
  5.04_uchwała_RN_nr_25-VIII-2012_ocena sprawozdania Zarzadu z dzialalności Spolki za rok 2011
  5.05_Jednostkowy Raport Roczny_2011

 6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2011 r. oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2011 r.

  6.01_uchwała Zarządu nr 29-VII-2012_przyjecie skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK GL SA za rok 2011
  6.02_uchwala Zarzadu_nr 30-VII-2012_przyjecie sprawozdania dzialalnosci GK GL SA za rok 2011
  6.03_uchwała_RN_nr_26-VIII-2012_ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego GKGLSA za rok 2011
  6.04_uchwała_RN_nr_27-VIII-2012__ocena sprawozdania z działalnosci GKGL SA za rok 2011
  6.05_Skonsolidowany Raport Roczny_2011

 7. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej za rok zakończony 31 grudnia 2011 r.

  7.01_uchwała_RN 29-VIII-2012_przyjecie sprawozd. RN z wynikow oceny sprawozdan Zarzadu za rok 2011
  7.02_uchwała_RN 30-VIII-2012__przyjecie spr z dzialalnosci RN za rok 2011
  7.03_uchwała_RN 31-VIII-2012_przyjecie doku-Ocena sytuacji Grupy Kapitałowej LOTOS za rok 2011

 8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2011 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2011 r.

  8.01_projekt_uchwały_ZWZ_zatwierdzenie_sprawozdania_finansowego_Spółki
  8.02_projekt_uchwały_ZWZ_zatwierdzenie_sprawozdania_Zarządu_z_działalności_Spółki

 9. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2011 r. oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2011 r.

  9.01_projekt_uchwały_ZWZ_zatwierdzenie_skonsolidowanego_sprawozdania_finasowego
  9.02_projekt_uchwały_ZWZ_zatwierdzenie_sprawozdania_z_dzial_GKGLSA

 10. Podział zysku za rok zakończony 31 grudnia 2011 r.

  10.01_uchwała Zarzadu nr 38-VII-2012_propozycja podziału zysku netto Spolki za rok 2011
  10.02_uchwała_RN 28-VIII-2012__zaopiniowanie wniosku Zarzadu dot. podziału zysku za rok 2011
  10.03_projekt_uchwały_ZWZ_podział_zysku

 11. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

  11.01_uchwała_RN_nr_32-VIII-2012_absolutorium_P.Olechnowicz
  11.02_uchwała_RN_nr_33-VIII-2012_absolutorium_M._Machajewski
  11.03_uchwała_RN_nr_34-VIII-2012_absolutorium_M._Sokołowski
  11.04_uchwała_RN_nr_35-VIII-2012_absolutorium_M._Szozda
  11.05_projekt_uchwały_ZWZ__absolutorim_P.Olechnowicz
  11.06__projekt_uchwały_ZWZ_absolutorim_M.Machajewski
  11.07_projekt_uchwały_ZWZ_absolutorim_M.Sokołowski
  11.08__projekt_uchwały_ZWZ__absolutorim_M.Szozda

 12. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

  12.01_projekt_uchwały_ZWZ_absolutorium_W.Skwarko
  12.02_projekt_uchwały_ZWZ_absolutorium_O_Pawłowski
  12.03__projekt_uchwały_ZWZ_absolutorium_M.Hirszel
  12.04_projekt_uchwały_ZWZ_absolutorium_M.Rumiński
  12.05_projekt_uchwały_ZWZ_absolutorium_L.Starosta
  12.06_projekt_uchwały ZWZ_absolutorium_R.Wardziński
  12.07__projekt_uchwały_ZWZ_absolutorium_E.Sibrecht-Ośka
  12.08__projekt_uchwały_ZWZ_absolutorium_R.Lorek

 13. Przyznanie Prezesowi Zarządu nagrody rocznej za rok 2011.

  13.01_wniosek_RN nagroda P. Olechnowicz za rok 2011
  13.02_Jednostkowy Raport Roczny_2011
  13.03_oswiadczenie Zarzadu
  13.04_uchwała RN nr 39-VIII-2012_nagroda P.Olechnowicz za rok 2011
  13.05_projekt uchwały ZWZ_nagroda roczna P.Olechnowicz za rok 2011

 14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. 

We wszystkich sprawach związanych z Walnymi Zgromadzeniami prosimy o kontakt na adres: wz@grupalotos.pl.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 29 lutego 2012 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 29 lutego 2012 roku zostało zwołane na wniosek Akcjonariusza – Skarb Państwa z żądaniem umieszczenia w jego porządku obrad punktu: „Podjęcie uchwał w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej”. Powyższe zostało uzasadnione przez Akcjonariusza faktem powzięcia w dniu 27 stycznia 2012 roku informacji o złożeniu rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. przez Pana Rafała Wardzińskiego oraz koniecznością uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki do liczby Członków Rady wynikającej z Uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2011 roku określającej liczbę Członków Rady Nadzorczej VIII kadencji, a także dostosowania składu osobowego Rady do wykonywanych funkcji nadzoru.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. zgłoszone przez Akcjonariusza:

projekt uchwały Akcjonariusza_odwołanie Członka RN 
projekt uchwały Akcjonariusza_odwołanie Członka RN.pdf, 54,30 kB

projekt uchwały Akcjonariusza_powołanie Członka RN 
projekt uchwały Akcjonariusza_powołanie Członka RN.pdf, 54,19 kB

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Materiały dotyczące punktów objętych porządkiem obrad NWZ.

   1. Otwarcie obrad Zgromadzenia
   2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
   3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
   4. Przyjęcie porządku obrad.
   5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej.  
    1. W związku ze zmianami składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. zapraszamy do wcześniejszego zgłaszania kandydatur na członków Rady Nadzorczej Spółki. Kandydatury wraz z oświadczeniem, którego wzór znajduje się poniżej prosimy przesyłać na adres:


     Grupa LOTOS S.A.
     Biuro Zarządu
     ul. Elbląska 135
     80-718 Gdańsk
     fax: (058) 308 73 70
     e-mail: wz@grupalotos.pl

      

     oświadczenie kandydata  

     projekt uchwały_odwołanie Członka RN  

     projekt uchwały_powołanie Członka RN

   6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

 

We wszystkich sprawach związanych z Walnymi Zgromadzeniami prosimy o kontakt na adres: wz@grupalotos.pl.

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 8 sierpnia 2011 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 27 czerwca 2011 roku

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.
Uzasadnienie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.

 Materiały dotyczące punktów objętych porządkiem obrad ZWZ

 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2010 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2010 r.

  5.01_Uchwała Zarządu nr 24-VII-2011_przyjęcie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010
  5.02_uchwała Zarządu_nr 25-VII-2011_przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010
  5.03_uchwała Rady Nadzorczej nr 121-VII-2011_ocena sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010
  5.04_uchwała Rday Nadzorczej nr 122-VII-2011_ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010
  5.05_Jednostkowy Raport Roczny za 2010 rok

 6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2010 r. oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2010 r.

  6.01_uchwała Zarządu nr 26-VII-2011_przyjęcie skonsolidowanego sprawozdania finansowego GKGL S.A. za rok 2010
  6.02_uchwła Zarządu nr 27-VII-2011_przyjęcie sprawozdania z działalności GKGL S.A. za rok 2010
  6.03_uchwała Rady Nadzorczej nr 123-VII-2010_ocena skons. sprawozdania finansowego GKGL S.A. za rok 2010
  6.04_uchwała Rady Nadzorczej nr 124-VII-2011_ocena sprawozdania z działalności GKGL S.A. za rok 2010
  6.05_Skonsolidowany Raport Roczny za 2010 rok

 7. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej za rok zakończony 31 grudnia 2010 r.

  7.01_uchwała Rady Nadzorczej nr 126-VII-2011_przyjęcie sprawozdania RN z wyników oceny sprawozdań Zarządu za rok 2010
  7.02_uchwała Rady Nadzorczej nr 127-VII-2011_przyjęcie sprawozdania z działalności RN za rok 2010
  7.03_uchwała Rady Nadzorczej nr 128-VII-2011_przyjęcie dokumentu Ocena sytuacji GKGL S.A. za rok 2010

 8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2010 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2010 r.

  8.01_projekt uchwały ZWZ_zatwierdzenie sprawozdania Spółki za rok 2010
  8.02_projekt uchwały ZWZ_zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010

 9. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2010 r. oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2010 r.

  9.01_projekt uchwały ZWZ_zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego GKGL S.A. za rok 2010
  9.02_projekt uchwały ZWZ_zatwierdzenie sprawozdania z dzialalności GKGL S.A. za rok 2010

 10. Podział zysku za rok zakończony 31 grudnia 2010 r.

  10.01_uchwała Zarządu nr 49-VII-2011_propozycja podziału zysku Grupy LOTOS S.A. za rok 2010
  10.02_uchwała Rady Nadzorczej nr 125-VII-2011_zaopiniowanie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Grupy LOTOS S.A. za rok 2010
  10.03_projekt uchwały ZWZ_podział zysku

 11. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

  11.01_uchwała Rady Nadzorczej 129-VII-2011_rekomendacja ZWZ udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu P.Olechnowiczowi
  11.02_uchwała Rady Nadzorczej nr 131-VII-2011_rekomendacja ZWZ udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu M.Sokołowskiemu
  11.03_uchwała Rady Nadzorczej nr 130-VII-2011_rekomendacja ZWZ udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu M.Machajewskiemu
  11.04_uchwała Rady Nadzorczej nr 132-VII-2011_rekomendacja ZWZ udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu M.Szozda
  11.05_projekt uchwały ZWZ_absolutorim_P.Olechnowicz
  11.06_projekt uchwały ZWZ_absolutorim_M.Sokołowski
  11.07_projekt uchwały ZWZ_absolutorim_M.Machajewski
  11.08_projekt uchwały ZWZ_absolutorim_M.Szozda

 12. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. 

  12.01_projekt uchwały ZWZ_absolutorium_W.Skwarko
  12.02_projekt uchwały ZWZ_absolutorium_L.Starosta
  12.03_pojekt uchwały ZWZ_absolutorium_M.Hirszel
  12.04_projekt uchwały ZWZ_absolutorium_I.Fąfara
  12.05_projekt uchwały_absolutorium_J.Stefanowicz
  12.06_projekt uchwały_absolutorium_M.Obszyński
  12.07_projekt uchwały_absolutorium_R.Barszcz
  12.08_projekt uchwały_absolutorium_O Pawłowski
  12.09_projekt uchwały_absolutorium_M.Rumiński
  12.10_projekt uchwały_absolutorium_R.Wardziński
  12.11_projekt uchwały_absolutorium_E.Sibrecht-Ośka
  12.12_projekt uchwały_absolutorium_R.Lorek

 13. Przyznanie Prezesowi Zarządu nagrody rocznej za rok 2010.

  13.01_uchwała Rady Nadzorczej nr 136-VII-2011_przyznanie nagrody rocznej za 2010 r. Prezesowi Zarządu - P.Olechnowiczowi
  13.02_projekt uchwały ZWZ_przyznanie nagrody rocznej P. Olechnowicz

 14. Ustalenie liczby Członków Rady Nadzorczej VIII kadencji.

 15. Powołanie Rady Nadzorczej VIII kadencji.

  W związku z powołaniem Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. VIII kadencji zapraszamy do wcześniejszego zgłaszania kandydatur na Członków Rady Nadzorczej Spółki.

  Kandydatury wraz z oświadczeniem, którego wzór znajduje się poniżej, proszę przesyłać na adres:

  Grupa LOTOS S.A.
  Biuro Zarządu
  ul. Elbląska 135
  80-718 Gdańsk
  fax: (058) 308 73 70
  e-mail: wz@grupalotos.pl

  15.01_oświadczenie kandydata 
  15.02_projekt uchwały_powołanie Przewodniczącego RN 
  15.03_projekt uchwały_powołanie Członka RN

 16. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

 

We wszystkich sprawach związanych z Walnymi Zgromadzeniami prosimy o kontakt na adres: wz@grupalotos.pl.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 28 czerwca 2010 roku

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
Projekty uchwał Zwyczajnego walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.
Uzasadnienie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.

 Materiały dotyczące punktów objętych porządkiem obrad ZWZ:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2009 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2009 r.

5.01_uchwała Zarządu nr 48-VII-2010_przyjęcia sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok zakończony 2009 r.
5.02_uchwała Zarządu_nr 49-VII-2010_przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2009 r.
5.03_uchwała Rady Nadzorczej nr 85-VII-2010_ocena sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok kończący sie 31 grudnia 2009 r.
5.04_uchwała Rday Nadzorczej nr 86-VII-2010_ocena sprawozdania Zarządu z dzialalnosci GL S.A. za rok kończacy się 31 grudnia 2009 r.
5.05_Jednostkowy Raport Roczny za 2009 rok

6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2009 r. oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2009 r.

6.01_uchwała Zarządu nr 50-VII-2010_przyjęcie skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK GL S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2009 r.
6.02_uchwła Zarządu nr 51-VII-2010_przyjęcie sprawozdania z działlności GK GL S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2009 roku
6.03_uchwała Rady Nadzorczej nr 87-VII-2010_ocena skons. sprawozdania finansowego GK GL S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2009 r.
6.04_uchwała Rady Nadzorczej nr 88-VII-2010_ocena sprawozdania z dzialalności GK GL S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2009 r.
6.05_Skonsolidowany Raport Roczny za 2009 rok

7. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej za rok kończący się 31 grudnia 2009 r.

7.01_uchwała Rady Nadzorczej nr 90-VII-201_przyjęcie spr. RN z wyników oceny sprawozdań Zarządu za rok kończący się 31 grudnia 2009 r.
7.02_uchwała Rady Nadzorczej nr 92-VII-2010_przyjęcia dokumentu pt. Ocena sytuacji Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2009
7.03_uchwała Rady Nadzorczej nr 91-VII-2010_przyjęcia spr. z dzialalności Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.

8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2009 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2009 r.

8.01_projekt uchwały ZWZ_zatwierdzenie sprawozdania Spółki
8.02_projekt uchwały ZWZ_zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

9. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2009 r. oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2009 r.

9.01_projekt uchwały ZWZ_zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finasowego
9.02_projekt uchwały ZWZ_zatwierdzenie sprawozdania z dzialalności GK GL S.A.

10. Podział zysku za rok kończący się 31 grudnia 2009 r.

10.01_uchwała Zarządu nr 61-VII-2010_propozycja podziału zysku netto Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2009 r.
10.02_uchwała Rady Nadzorczej nr 89-VII-2010_zaopiniowanie wniosku Zarządu dot. podziału zysku za rok kończący się 31 grudnia 2009 r.
10.03_projekt uchwały ZWZ_podział zysku

11. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

11.01_uchwała Rady Nadzorczej 93-VII-2010_rekomendacja ZWZ udzielenia absolutorium P. Olechnowiczowi
11.02_uchwała Rady Nadzorczej nr 94-VII-2010_rekomendacja ZWZ udzielenia rekomendacji M. Sokołowskiemu
11.03_uchwała Rady Nadzorczej nr 95-VII-2010_rekomendacja ZWZ udzielenia absolutorium M. Machajewskiemu
11.04_uchwała Rady Nadzorczej nr 96-VII-2010_rekomendacja ZWZ udzielenia absolutorium M. Szozda
11.05_projekt uchwały ZWZ_absolutorim_P.Olechnowicz
11.06_projekt uchwały ZWZ_absolutorim_M.Sokołowski
11.07_projekt uchwały ZWZ_absolutorim_M.Machajewski
11.08_projekt uchwały ZWZ_absolutorim_M.Szozda

12. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

12.01_projekt uchwały ZWZ_absolutorium_W.Skwarko
12.02_projekt uchwały ZWZ_absolutorium_L.Starosta
12.03_projekt uchwały ZWZ_absolutorium_M.Obszyński
12.04_projekt uchwały ZWZ_absolutorium_R.Barszcz
12.05_pojekt uchwały ZWZ_absolutorium_M.Hirszel
12.06_projekt uchwały ZWZ_absolutorium_J.Stefanowicz
12.07_projekt uchwały ZWZ_absolutorium_P.Chajderowski
12.08_projekt uchwały ZWZ_absolutorium_I.Fąfara

13. Przyznanie Prezesowi Zarządu nagrody rocznej za rok 2009.

13.01_uchwała Rady Nadzorczej nr 99-VII-2010_przyznanie nagrody rocznej Prezesowi Zarządu P. Olechnowiczowi
13-02_projekt uchwały ZWZ_przyznanie nagrody rocznej P. Olechnowicz

14. Zmiana uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej VII kadencji

15. Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej VII kadencji.

W związku z uzupełnieniem składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. zapraszamy do wcześniejszego zgłaszania kandydatur na członków Rady Nadzorczej Spółki. Kandydatury wraz z oświadczeniem, którego wzór znajduje się poniżej prosimy przesyłać na adres: 
Grupa LOTOS S.A.
Biuro Zarządu
ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk
fax: (058) 308 73 70
e-mail: wz@grupalotos.pl

15.01_oświadczenie kandydata  
15.02_projekt uchwały_powołanie Członka RN

16. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

 
Kandydatura na Członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

Grupa LOTOS S.A. informuje, że otrzymała zgłoszenie kandydatury Pana Rafała Lorka na Członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Rafał Lorek spełnia kryteria określone w Załączniku II do Zaleceń Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

Stosownie do postanowień rozdziału II ustęp 1 punkt 5 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych prezentujemy notkę biograficzną kandydata wraz ze stosownymi oświadczeniami.
 

We wszystkich sprawach związanych z Walnymi Zgromadzeniami prosimy o kontakt na adres: wz@grupalotos.pl.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 11 lutego 2010 roku

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika  
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. wraz z uzasadnieniami  

Kandydatura na Członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. zgłoszona przez akcjonariusza ING Otwarty Fundusz Emerytalny

W związku ze zwołanym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem spółki Grupa Lotos S.A. na dzień 11 lutego 2010 r. ING Otwarty Fundusz Emerytalny (będący akcjonariuszem Spółki), w odniesieniu do sprawy wprowadzonej do Porządku obrad w punkcie 5, uprzejmie informuje, że zgłasza kandydaturę p. Jacka Ksenia na Członka Rady Nadzorczej Grupa Lotos S.A.
 
W załączeniu przesyłam stosowne dokumenty wymagane w przedmiotowej sprawie: 

We wszystkich sprawach związanych z Walnymi Zgromadzeniami prosimy o kontakt na adres: wz@grupalotos.pl.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 17 grudnia 2009 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 30 czerwca 2009 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 27 kwietnia 2009 roku

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. w dniu 27 kwietnia 2009 roku.

We wszystkich sprawach związanych z Walnymi Zgromadzeniami prosimy o kontakt na adres: wz@grupalotos.pl.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 30 czerwca 2008 roku

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. w dniu 30 czerwca 2008 roku.

We wszystkich sprawach związanych z Walnymi Zgromadzeniami prosimy o kontakt na adres: wz@grupalotos.pl.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 22 stycznia 2008 roku

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. w dniu 22 stycznia 2008 roku.

We wszystkich sprawach związanych z Walnymi Zgromadzeniami prosimy o kontakt na adres: wz@grupalotos.pl.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 28 maja 2007 roku

 Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. w dniu 28 maja 2007 roku.

We wszystkich sprawach związanych z Walnymi Zgromadzeniami prosimy o kontakt na adres: wz@grupalotos.pl.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 19 czerwca 2006 roku

 Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. w dniu 19 czerwca 2006 roku.

We wszystkich sprawach związanych z Walnymi Zgromadzeniami prosimy o kontakt na adres: wz@grupalotos.pl.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 30 stycznia 2006 roku

 Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. w dniu 30 stycznia 2006 roku.

We wszystkich sprawach związanych z Walnymi Zgromadzeniami prosimy o kontakt na adres: wz@grupalotos.pl.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 23 sierpnia 2005 roku

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. w dniu 23 sierpnia 2005 roku.

We wszystkich sprawach związanych z Walnymi Zgromadzeniami prosimy o kontakt na adres: wz@grupalotos.pl.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 13 maja 2005 roku

 Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. w dniu 13 maja 2005 roku.

We wszystkich sprawach związanych z Walnymi Zgromadzeniami prosimy o kontakt na adres: wz@grupalotos.pl.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 26 kwietnia 2005 roku

 Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. w dniu 26 kwietnia 2005 roku.

We wszystkich sprawach związanych z Walnymi Zgromadzeniami prosimy o kontakt na adres: wz@grupalotos.pl.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 23 marca 2005 roku

 Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. w dniu 23 marca 2005 roku.

We wszystkich sprawach związanych z Walnymi Zgromadzeniami prosimy o kontakt na adres: wz@grupalotos.pl.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 14 stycznia 2005 roku

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 14 stycznia 2005 roku.

We wszystkich sprawach związanych z Walnymi Zgromadzeniami prosimy o kontakt na adres: wz@grupalotos.pl.