logo

Objęcie akcji nowej emisji przez Petrobaltic S.A. w LOTOS Exploration and Production Norge AS
Raport nr 1/20092008-08-27

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, iż w dniu 26 sierpnia 2008 roku Zarząd Petrobaltic S.A. podjął decyzję o rozpoczęciu procedury rejestracji kolejnego w tym roku (patrz raport bieżący nr 22/2008 z dnia 19 maja 2008 r.) podniesienia kapitału zakładowego i objęcia przez Petrobaltic S.A (spółkę w 69% zależną od Grupy LOTOS S.A.) akcji w spółce LOTOS Exploration and Production Norge AS.

Kapitał zakładowy LOTOS E&P Norge AS podwyższony został z kwoty 40 mln NOK do 190 mln NOK. Nowe akcje powstałe w ramach podwyższenia kapitału zakładowego o łącznej wartości nominalnej 150 mln NOK są równe, niepodzielne i stanowią 78,9 % kapitału zakładowego E&P Norge AS po podwyższeniu oraz są traktowane przez Petrobaltic S.A. jako inwestycja długoterminowa.

Petrobaltic S.A. pokrył gotówką 150 mln nowych akcji LOTOS E&P Norge AS, za cenę równą ich wartości nominalnej, tj. 150 mln NOK ( 62,8 mln zł wg średniego kursu ustalonego dla NOK przez NBP na dzień 26 sierpnia 2008 roku) wykorzystując własne środki finansowe.

Spółki Petrobaltic S.A. oraz LOTOS Exploration and Production Norge AS należą do Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. Podstawowym przedmiotem działalności spółki LOTOS E&P Norge jest poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej na norweskim szelfie kontynentalnym. Spółka została dokapitalizowana w drodze emisji nowych akcji w celu dalszego rozwoju działalności. Petrobaltic S.A. został inwestorem E&P Norge AS jako spółka wiodąca Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. w obszarze działalności poszukiwawczo-wydobywczej.Aktywa finansowe będące przedmiotem transakcji uznano za znaczące ze względu na fakt, iż obejmowane akcje stanowią powyżej 20% akcji w spółce LOTOS E&P Norge AS.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest 5 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.