logo

Przystąpienie Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (działającego pod nazwą Rabobank Nederlands) do umowy kredytowej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. i grupą instytucji finansowych oraz związanych z umową kredytową umów zabezpieczeń
Raport nr 39/20082008-07-04

Zarząd Grupy LOTOS S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego Grupy LOTOS S.A. nr 32/2008 z dnia 27 czerwca 2008 roku dotyczącego podpisania pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a grupą instytucji finansowych umowy kredytowej na finansowanie realizacji Programu 10+ i kapitału obrotowego Grupy LOTOS S.A. oraz umów zabezpieczeń, informuje, iż w dniu wczorajszym otrzymał potwierdzenie o przystąpieniu do wyżej wymienionych umów Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (działającego pod nazwą Rabobank Nederlands) .

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust. 1 pkt. 1 oraz §5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.