logo

Termin i porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. oraz projekty uchwał
Raport nr 20/2021 2021-06-02

Zarząd Grupy LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000106150, o kapitale zakładowym w wysokości 184.873.362 zł (w całości opłacony), NIP 583-000-09-60 działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 4021 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 8 ust. 1-4 i 7 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., które odbędzie się dnia 30 czerwca 2021 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki w Gdańsku, ul. Elbląska 135.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2020.
 6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2020.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. i jej grupy kapitałowej za rok 2020.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej  z działalności Rady za rok 2020, sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych: jednostkowego i skonsolidowanego za 2020 r., sprawozdania Zarządu
  z działalności Zarządu i Grupy Kapitałowej LOTOS S.A. za 2020 r., a także wniosku Zarządu  w sprawie pokrycia straty.
 9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego
  z zarządzaniem za 2020 r.
 10. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2020.
 11. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2020.
 12. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. i jej grupy kapitałowej za rok 2020.
 13. Pokrycie straty netto Grupy LOTOS S.A. za rok 2020.
 14. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
 15. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
 16. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.
 17. Powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. za lata 2019 i 2020.
 18. Wyrażenie zgody na zawarcie umów z Gdańską Agencją Rozwoju Gospodarczego na zakup gruntów pod inwestycje Grupy LOTOS S.A.
 19. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. 

Pozostałe informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia znajdują się w załączeniu („Informacje dodatkowe”).

Ponadto Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A („Projekty uchwał”), uzasadnienia do projektów uchwał, o których mowa w punktach nr 13, 16, i 18 porządku obrad („Uzasadnienia uchwał”), jak również dokumenty istotne dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości, tj. dotyczące następujących punktów porządku obrad:

Zarząd Spółki informuje, że dokumenty, o których mowa w punktach nr 5-7 oraz nr 10-12 porządku obrad, zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości i są dostępne na stronie internetowej Spółki pod poniższym adresem: https://inwestor.lotos.pl/193/raporty_i_dane/raporty_roczne.

Podstawa prawna szczegółowa: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Uzasadnienia uchwał.pdf
Projekty uchwał.pdf
Informacje dodatkowe.pdf
17. Sprawozdanie o wynagrodzeniach - raport biegłego.pdf
17. Sprawozdanie o wynagrodzeniach.pdf
9. Sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych.pdf
8. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej.pdf
8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań.pdf