logo

Asymilacja akcji Grupy LOTOS S.A. przez KDPW S.A.
Raport nr 20/20102008-01-31

W nawiązaniu do raportu bieżącego Grupy LOTOS S.A. nr 10/2008 z dnia 28 stycznia 2008 roku Zarząd Grupy LOTOS S.A. zawiadamia, że w dniu wczorajszym powziął informację, iż Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. na podstawie Uchwały nr 52/08 z dnia 29 stycznia 2008 roku postanowił dokonać w dniu 1 lutego 2008 roku asymilacji 6.400 akcji zwykłych na okaziciela spółki Grupa LOTOS S.A., powstałych po zamianie dokonanej w dniu 1 lutego 2008 roku 6.400 akcji zwykłych imiennych oznaczonych kodem PLLOTOS00033, z 55.629.209 akcjami zwykłymi na okaziciela spółki Grupa LOTOS S.A. oznaczonymi kodem PLLOTOS00025. Akcje objęte asymilacją otrzymują kod PLLOTOS00025. Z dniem 1 lutego 2008 roku: - kodem PLLOTOS00025 oznaczonych jest 55.635.609 akcji spółki Grupa LOTOS S.A., - kodem PLLOTOS00033 oznaczonych jest 58.064.391 akcji spółki Grupa LOTOS S.A.. Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §34 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.