logo

Zawarcie umowy współpracy pomiędzy Grupą LOTOS S.A., PKN Orlen S.A., PGNiG S.A. oraz Skarbem Państwa
Raport nr 16/20212021-05-12

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2020 z dnia 14 lipca 2020 roku o wydaniu pozytywnej warunkowej decyzji Komisji Europejskiej w sprawie przejęcia przez PKN ORLEN S.A. („PKN Orlen”) kontroli nad Grupą LOTOS S.A. („Spółka”), Spółka informuje, że w dniu 12 maja 2021 roku zawarła Umowę o współpracy („Umowa”) z PKN Orlen S.A., PGNiG S.A. („PGNiG”) oraz Skarbem Państwa („Strony”), dotyczącą rekomendowanego scenariusza konsolidacji PKN Orlen, PGNiG oraz Spółki.

Na dzień podpisania Umowy przyjętym scenariuszem przejęcia kontroli przez PKN ORLEN nad Grupą LOTOS oraz PGNiG („Spółki Przejmowane”) jest dokonanie połączenia między PKN ORLEN a Spółkami Przejmowanymi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w ten sposób, że cały majątek Spółek Przejmowanych zostałby przeniesiony do PKN ORLEN w zamian za akcje, które PKN ORLEN przyznałby akcjonariuszom Grupy LOTOS oraz PGNiG, w ramach jednego lub dwóch odrębnych procesów połączenia.

Umowa zakłada, że w wyniku połączenia lub odpowiednio połączeń, akcjonariusze Grupy LOTOS i PGNiG w zamian za akcje posiadane w kapitałach zakładowych tych spółek obejmą nowe akcje w podwyższonym kapitale zakładowym PKN ORLEN i z dniem połączenia lub odpowiednio połączeń staną się akcjonariuszami PKN ORLEN.

W ramach Umowy Skarb Państwa i PKN ORLEN będą współpracować przy opracowaniu analiz, których celem będzie ostateczne potwierdzenie tego scenariusza jako optymalnego z punktu widzenia Skarbu Państwa.

Połączenie Grupy LOTOS z PKN Orlen może dojść do skutku pod warunkiem wykonania określonych w treści decyzji Komisji Europejskiej środków zaradczych, które mają na celu zapobieżenie wystąpieniu negatywnych skutków planowanej koncentracji dla konkurencji na właściwych rynkach (szerzej: raport bieżący 21/2020).

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.