logo

Zawarcie umów o wartości umowy znaczącej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a Mercuria Energy Trading SA
Raport nr 31/20132013-12-17

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, że w okresie od 04.12.2013 r. do 16.12.2013 r., Grupa LOTOS S.A. podpisała z Mercuria Energy Trading SA z siedzibą w Genewie umowy, których łączna wartość wyniosła ok. 755 mln zł i osiągnęła wartość umowy znaczącej, przekraczając 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS S.A.

16.12.2013 r., Grupa LOTOS S.A. i Mercuria Energy Trading SA podpisały umowę na czas określony (od 01.12.2013 r. do 30.11.2014 r.), której przedmiotem są dostawy ciężkiego oleju opałowego (HSFO) na rzecz Mercuria Energy Trading SA (największa pod względem wartości spośród wskazanych powyżej umów).  Wartość umowy z 16.12.2013 r. wyniosła ok. 512 mln zł.

Umowa nie zawiera warunku ani terminu zawieszającego, nie przewiduje kar umownych, oraz została zawarta na warunkach powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest par. 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.