logo

Powołanie członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.
Raport nr 17/20112011-06-22

Zarząd Grupy LOTOS S.A. (Spółki) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację, że Skarb Państwa (akcjonariusz Spółki), na podstawie §11 ust. 2 Statutu Spółki, powołał Pana Wiesława Skwarko do Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. na okres VIII wspólnej kadencji z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 27 czerwca 2011 roku.


Pan Wiesław Skwarko jest Absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Wydziału Handlu Zagranicznego). W latach 1987-1994 pracował jako asystent w Szkole Głównej Handlowej. Od 1990 do 1999 roku sprawował funkcję Partnera w Access Sp. z o.o., następnie wszedł w skład Zarządu firmy Rothschild Polska Sp. z o.o. W latach 2005-2006 pracował na stanowisku Dyrektora Biura Prywatyzacji w Nafcie Polskiej S.A. W 2006 roku objął stanowisko Dyrektora ds. Strategii Finansowej i Rozwoju Kapitałowego w spółce CTL Maczki Bór w Sosnowcu, a następnie w CTL Logistics S.A. w Warszawie. Od 10 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2009 r. pełnił funkcję Członka Zarządu w Nafcie Polskiej S.A., natomiast od 1 stycznia 2010 r. do końca kwietnia 2011 roku sprawował funkcję Likwidatora w spółce Nafta Polska S.A. w likwidacji. Od 27 października 2010 pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu ZAK S.A. w Kędzierzynie Koźlu. Obecnie jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, iż zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Wiesław Skwarko nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, ani nie wykonuje działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Grupy LOTOS S.A. oraz że nie jestem wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej, ani członkiem organu spółki kapitałowej, czy też członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.