logo

Aktualizacja informacji dotyczących realizacji projektu EFRA – otrzymanie oferty zawarcia aneksu do umowy na projektowanie techniczne, dostawy oraz budowę głównych instalacji Projektu EFRA
Raport nr 312018-10-31

Aktualizując informacje podane do publicznej wiadomości przez Grupę LOTOS S.A. („Emitent”) w formie raportu bieżącego nr 21/2018 z dnia 13 lipca 2018 roku, Zarząd Emitenta informuje o:


1) zakończeniu rozmów, których efektem jest uzgodnienie treści projektu aneksu do umowy na projektowanie techniczne, dostawy oraz budowę głównych instalacji Projektu EFRA (o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 24/2015.), zawartej pomiędzy spółką zależną Emitenta, LOTOS Asfalt Sp. z o.o. oraz KT - Kinetics Technology S.p.A. („KT”);
2) otrzymaniu skierowanej przez KT do LOTOS Asfalt Sp. z o.o. poprzez transmisję elektroniczną oferty zawarcia aneksu na uzgodnionych przez strony warunkach.

Jednocześnie Zarząd Emitenta wskazuje, iż warunkiem podpisania aneksu przez LOTOS Asfalt Sp. z o.o.  jest uzyskanie niezbędnych zgód konsorcjum instytucji finansujących projekt EFRA (o podpisaniu umowy z w/w konsorcjum Emitent informował w raporcie bieżącym 20/2015).

W wyniku przeprowadzonych rozmów, strony aneksu ustaliły nowy termin Ready For Start Up (RFSU), wskazując, iż osiągnięcie gotowości do uruchamiania („RFSU”) instalacji Delayed Coking Unit (DCU) powinno nastąpić do dnia 31.05.2019 roku. Całkowity budżet inwestycji, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym 24/2015, pozostaje bez zmian.

Przy założeniu, że w/w termin  RFSU zostanie dotrzymany, Zarząd Emitenta szacuje, iż pełne planowane efekty ekonomiczno – finansowe, wynikające z eksploatacji wszystkich instalacji projektu EFRA (awizowane w raporcie bieżącym 24/2015 i następnych publicznych komunikatach Emitenta) pojawią się w skonsolidowanych wynikach finansowych Emitenta w czwartym kwartale 2019 roku.

Emitent niezwłocznie poinformuje o obustronnym podpisaniu aneksu oraz będzie niezwłocznie informować, w trybie raportu bieżącego, o istotnych ustaleniach wpływających na realizację przedmiotowego projektu inwestycyjnego.