logo

Rozpatrzenie skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku
Raport nr 22/20162016-06-08

W nawiązaniu do raportów bieżących: nr 29/2015 z dnia 14 października 2015 roku, nr 1/2016 z dnia 7 stycznia 2016 roku oraz nr 8/2016 z 4 lutego 2016 roku Zarząd Grupy LOTOS S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 8 czerwca 2016 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku oddalił skargę Spółki na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku z dnia 29 grudnia 2015 r. w przedmiocie rozliczenia podatku VAT za poszczególne miesiące 2010 roku. Spółce przysługuje wniesienie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Spółka po analizie uzasadnienia pisemnego wyroku podejmie decyzję o skorzystaniu z uprawnienia do wniesienia skargi kasacyjnej.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest art. 56 ust. 5 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku.