logo

Zawiadomienie – znaczne pakiety akcji
Raport nr 2/20192019-01-30

Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 30.01.2019 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy z dnia 29.07.2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - od akcjonariusza Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny o obniżeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki  poniżej 5%.
Przedmiotowe zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna art. 70 pkt. 1 Ustawy z dnia 29.07.2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Zawiadomienie NN OFE

Zawiadomienie NN OFE