logo

Treść nowego tekstu jednolitego Statutu Grupy LOTOS S.A.
Raport nr 28/20092007-06-29

Zarząd Grupy LOTOS S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść nowego tekstu jednolitego Statutu Grupy LOTOS S.A. oraz informuje, iż zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 29 czerwca 2007 roku zarejestrowane zostały następujące zmiany w Statucie Grupy LOTOS S.A.: 1. W § 1 skreśla się zapis "§1 Utworzenie, Założyciel i firma Spółki" , a w jego miejsce wprowadza się zapis o następującej treści: "§1Postanowienia ogólne." 2. W §1 dodaje się ust. 4 w następującym brzmieniu: " 4. Władze Spółki przy wykonywaniu praw i obowiązków, jako spółki dominującej w stosunku do spółek zależnych stosować się będą do następujących postanowień: Spółka ma sporządzać skonsolidowane sprawozdanie finansowe obok własnego i poddawać go procedurze przewidzianej przez prawo. w umowach lub statutach spółek zależnych uwzględniając rodzaj prowadzonej lub planowanej działalności należy zamieszczać zapisy określające prawa i obowiązki organów tych spółek, w taki sposób aby nie miały one większych uprawnień do zaciągania zobowiązań lub rozporządzania prawami, niż zarząd Spółki dominującej." 3. Skreśla się § 3 ust. 1, 2, 3 i 4 w brzmieniu: "1. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, jest: 1) wytwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej (PKD 23.20.A), 2) przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej (PKD 23.20.B), 3) produkcja gazów technicznych (PKD 24.11.Z), 4) produkcja chemikaliów nieorganicznych podstawowych pozostałych (PKD 24.13.Z), 5) produkcja chemikaliów organicznych podstawowych pozostałych (PKD 24.14.Z), 6) produkcja tworzyw sztucznych (PKD 24.16.Z), 7) wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 40.11.Z), 8) przesyłanie energii elektrycznej (PKD 40.12.Z), 9) dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej (PKD 40.13.Z), 10) wytwarzanie paliw gazowych (PKD 40.21.Z) 11) dystrybucja i sprzedaż paliw gazowych w systemie sieciowym (PKD 40.22.Z), 12) produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) (PKD 40.30.A), 13) dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) (PKD 40.30.B), 14) pobór i uzdatnianie wody, z wyłączeniem działalności usługowej (PKD 41.00.A), 15) działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody (PKD 41.00.B), 16) górnictwo ropy naftowej (PKD 11.10.A) 17) górnictwo gazu ziemnego (PKD 11.10.B), 18) wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów , linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych – (PKD 45.21.D), 19) stawianie rusztowań (PKD 45.25.A), 20) wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych (PKD 45.31.D), 21) sprzedaż detaliczna paliw (PKD 50.50.Z), 22) sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych (PKD 51.51.Z), 23) sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 51.55.Z), 24) transport kolejowy (PKD 60.10.Z), 25) transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi (PKD 60.24.A), 26) transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi (PKD 60.24.B), 27) wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą (PKD 60.24.C) 28) transport rurociągowy (PKD 60.30.Z), 29) przeładunek towarów w portach morskich (PKD 63.11.A), 30) przeładunek towarów w portach śródlądowych (PKD 63.11.B), 31) przeładunek towarów w pozostałych punkach przeładunkowych (PKD 63.11.C), 32) magazynowanie i przechowywanie towarów w portach morskich (PKD 63.12.A), 33) magazynowanie i przechowywanie towarów w portach śródlądowych (PKD 63.12.B), 34) magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach (PKD 63.12.C), 35) telefonia stacjonarna i telegrafia (PKD 64.20.A), 36) transmisja danych (PKD 64.20.C), 37) działalność telekomunikacyjna pozostała (PKD 64.20.G) 38) pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 65.22.Z) 39) pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 65.23.Z), 40) działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 67.13.Z) 41) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.12.Z), 42) wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z), 43) wynajem samochodów osobowych (PKD 71.10.Z), 44) wynajem pozostałych środków transportu lądowego (PKD 71.21.Z), 45) wynajem maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 71.32.Z), 46) wynajem maszyn i urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego (PKD 71.33.Z), 47) wynajem pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 71.34.Z), 48) doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKD 72.10.Z) 49) działalność edycyjna w zakresie oprogramowania (PKD 72.21.Z), 50) działalność w zakresie oprogramowania, pozostała (PKD 72.22.Z), 51) przetwarzanie danych (PKD 72.30.Z), 52) działalność związana z bazami danych (PKD 72.40.Z), 53) konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i sprzętu komputerowego (PKD 72.50.Z), 54) działalność związana z informatyką, pozostała (PKD 72.60.Z), 55) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk chemicznych (PKD 73.10.B), 56) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych (PKD 73.10.G), 57) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 73.10.H), 58) działalność rachunkowo – księgowa (PKD 74.12.Z), 59) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.A), 60) działalność holdingów (PKD 74.15.Z) 61) badania i analizy techniczne (PKD 74.30.Z), 62) działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem pracowników (PKD 74.50.A), 63) działalność związana z pakowaniem (PKD 74.82.Z), 64) ochrona przeciwpożarowa (PKD 75.25.Z), 65) kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 80.42.B), 66) działalność ambulansów wypadkowych (PKD 85.14.B), 67) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 90.01.Z) 68) gospodarowanie odpadami (PKD 90.02.Z), 69) działalność sanitarna i pokrewna (PKD 90.03.Z), 70) reklama (PKD 74.40.Z) 71) badanie rynku i opinii publicznej (74.13.Z), 72) działalność fotograficzna (PKD 74.81.Z), 73) produkcja filmów i nagrań wideo (PKD 92.11.Z) 74) działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 22.22.Z), 75) działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi ( PKD 74.85.Z). 76) wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych (PKD 22.13.Z), 77) produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (PKD 25.22.Z) 78) produkcja pojemników metalowych (PKD 28.71.Z), 79) działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.87.B), 80) pozostała sprzedaż hurtowa (PKD 51.90.Z). 2. W wyżej określonym przedmiocie działalności Spółka może zajmować się działalnością importową i eksportową. 3. W przypadku, gdyby wykonywanie któregokolwiek z rodzajów działalności Spółki wymagało zezwolenia lub koncesji, Spółka podejmie działalność w takim zakresie po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji. 4. Spółka może nabywać i zbywać udziały i akcje w innych spółkach, nabywać, zbywać, dzierżawić i wynajmować przedsiębiorstwa, zakłady, nieruchomości, ruchomości i prawa majątkowe, nabywać i zbywać tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku innych podmiotów, tworzyć spółki prawa handlowego i cywilne, przystępować do wspólnych przedsięwzięć, powoływać oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także dokonywać wszelkich czynności prawnych i faktycznych w zakresie przedmiotu swego przedsiębiorstwa, dozwolonych przez prawo." ,a w jego miejsce wprowadza się § 3 ust. 1, 2 i 3 o następującym brzmieniu "1. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, jest: 1) górnictwo ropy naftowej (PKD 11.10.A), 2) górnictwo gazu ziemnego (PKD 11.10.B), 3) działalność usługowa związana z eksploatacją złóż ropy naftowej i gazu ziemnego( PKD 11.20.Z), 4) wytwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej (PKD 23.20.A), 5) przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej (PKD 23.20.B), 6) produkcja gazów technicznych (PKD 24.11.Z), 7) produkcja chemikaliów nieorganicznych podstawowych pozostałych (PKD 24.13.Z), 8) produkcja chemikaliów organicznych podstawowych pozostałych (PKD 24.14.Z), 9) produkcja tworzyw sztucznych (PKD 24.16.Z), 10) wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 40.11.Z), 11) przesyłanie energii elektrycznej (PKD 40.12.Z), 12) dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej (PKD 40.13.Z), 13) wytwarzanie paliw gazowych (PKD 40.21.Z) 14) dystrybucja i sprzedaż paliw gazowych w systemie sieciowym (PKD 40.22.Z), 15) produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) (PKD 40.30.A), 16) dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) (PKD 40.30.B), 17) pobór i uzdatnianie wody, z wyłączeniem działalności usługowej (PKD 41.00.A), 18) działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody (PKD 41.00.B), 19) wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów , linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych – (PKD 45.21.D), 20) stawianie rusztowań (PKD 45.25.A), 21) wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych (PKD 45.31.D), 22) sprzedaż detaliczna paliw (PKD 50.50.Z), 23) sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych (PKD 51.51.Z), 24) sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 51.55.Z), 25) transport kolejowy (PKD 60.10.Z), 26) transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi (PKD 60.24.A), 27) transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi (PKD 60.24.B), 28) wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą (PKD 60.24.C) 29) transport rurociągowy (PKD 60.30.Z), 30) przeładunek towarów w portach morskich (PKD 63.11.A), 31) przeładunek towarów w portach śródlądowych (PKD 63.11.B), 32) przeładunek towarów w pozostałych punkach przeładunkowych (PKD 63.11.C), 33) magazynowanie i przechowywanie towarów w portach morskich (PKD 63.12.A), 34) magazynowanie i przechowywanie towarów w portach śródlądowych (PKD 63.12.B), 35) magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach (PKD 63.12.C), 36) telefonia stacjonarna i telegrafia (PKD 64.20.A), 37) transmisja danych (PKD 64.20.C), 38) działalność telekomunikacyjna pozostała (PKD 64.20.G) 39) pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 65.22.Z) 40) pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 65.23.Z), 41) działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 67.13.Z) 42) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.12.Z), 43) wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z), 44) wynajem samochodów osobowych (PKD 71.10.Z), 45) wynajem pozostałych środków transportu lądowego (PKD 71.21.Z), 46) wynajem maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 71.32.Z), 47) wynajem maszyn i urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego (PKD 71.33.Z), 48) wynajem pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 71.34.Z), 49) doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKD 72.10.Z) 50) działalność edycyjna w zakresie oprogramowania (PKD 72.21.Z), 51) działalność w zakresie oprogramowania, pozostała (PKD 72.22.Z), 52) przetwarzanie danych (PKD 72.30.Z), 53) działalność związana z bazami danych (PKD 72.40.Z), 54) konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i sprzętu komputerowego (PKD 72.50.Z), 55) działalność związana z informatyką, pozostała (PKD 72.60.Z), 56) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk chemicznych (PKD 73.10.B), 57) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk o Ziemi (PKD 73.10.C), 58) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych (PKD 73.10.G), 59) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 73.10.H), 60) działalność rachunkowo – księgowa (PKD 74.12.Z), 61) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.A), 62) działalność holdingów (PKD 74.15.Z) 63) działalność geologiczna, poszukiwawczo-rozpoznawcza (PKD 74.20.B), 64) działalność geodezyjna i kartograficzna (PKD 74.20.C), 65) badania i analizy techniczne (PKD 74.30.Z), 66) działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem pracowników (PKD 74.50.A), 67) działalność związana z pakowaniem (PKD 74.82.Z), 68) ochrona przeciwpożarowa (PKD 75.25.Z), 69) kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 80.42.B), 70) działalność ambulansów wypadkowych (PKD 85.14.B), 71) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 90.01.Z) 72) gospodarowanie odpadami (PKD 90.02.Z), 73) działalność sanitarna i pokrewna (PKD 90.03.Z), 74) reklama (PKD 74.40.Z) 75) badanie rynku i opinii publicznej (74.13.Z), 76) działalność fotograficzna (PKD 74.81.Z), 77) produkcja filmów i nagrań wideo (PKD 92.11.Z) 78) działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 22.22.Z), 79) działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi ( PKD 74.85.Z). 80) wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych (PKD 22.13.Z), 81) produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (PKD 25.22.Z) 82) produkcja pojemników metalowych (PKD 28.71.Z), 83) działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.87.B), 84) pozostała sprzedaż hurtowa (PKD 51.90.Z). 2. W przypadku, gdyby wykonywanie któregokolwiek z rodzajów działalności Spółki wymagało zezwolenia lub koncesji, Spółka podejmie działalność w takim zakresie po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji. 3. Spółka może podejmować wszelkie czynności prawne i faktyczne dozwolone przez prawo z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Statutu." 4. W §6 skreśla się ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu: "Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka może tworzyć i znosić kapitały rezerwowe oraz fundusze celowe." ,a w jego miejsce wpisuje się ust. 2 o następującej treści: "Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka może tworzyć i znosić fundusze celowe, w tym rezerwowy." 5. W §9 skreśla się pkt 11 w dotychczasowym brzmieniu: "11) tworzenie i likwidowanie kapitałów rezerwowych i innych kapitałów oraz funduszy Spółki" a w jego miejsce wprowadza się nowy pkt 11 o następującej treści: "11) tworzenie i likwidowanie funduszy celowych, w tym rezerwowego". 6. W §12 ust. 1 dodaje się zdanie 6 w następującym brzmieniu: "W okresach pomiędzy posiedzeniami Rady oświadczenia woli oraz pisma skierowane do Rady Nadzorczej przyjmuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności czyni to Wiceprzewodniczący." 7. W §13 ust. 2 dodaje się nowy pkt 13 o następującym brzmieniu: "13) uchwalanie regulaminów gospodarowania funduszami celowymi." 8. W §14 po ust. 4 wprowadza się nowy ust. 5 w brzmieniu: " Wygaśnięcie mandatu Członka Zarządu następuje również przez złożenie rezygnacji. Rezygnacja członka Zarządu nie może być złożona później niż czternaście dni przed datą wygaśnięcia mandatu wskazaną w oświadczeniu o rezygnacji przez Członka Zarządu, jako zastrzeżenie skutków rezygnacji od oznaczonego dnia." 9. W §16 skreśla się ust. 3 w brzmieniu: "Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłego zarządu które zostaną określone w regulaminie Zarządu. Sprawy, które zgodnie z postanowieniami statutu lub przepisami prawa powinny być rozpatrywane przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie, wymagają uchwały Zarządu." ,a jego miejsce wpisuje się zapis o następującej treści: "Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłego zarządu oraz określone w regulaminie zarządu, a także sprawy, które zgodnie z postanowieniami Statutu lub przepisami prawa powinny być rozpatrywane przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie, bądź sprawy, których przeprowadzeniu sprzeciwił się choćby jeden z pozostałych Członków Zarządu." Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §39 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.