logo

Zawarcie umowy na dostawy ropy naftowej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a PETRACO OIL COMPANY Ltd.
Raport nr 58/20062006-10-25

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, że w dniu 24 października 2006r. Grupa LOTOS S.A. podpisała umowę z PETRACO OIL COMPANY Limited z siedzibą na Guernsey, na dostawę dla Grupy LOTOS S.A., w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2011 r., 9.000.000 (dziewięciu milionów) ton ropy naftowej typu REBCO w oparciu o zasoby Rosnefti. W umowie tej strony przewidziały możliwość przedłużenia obowiązywania umowy o kolejny rok. Przewidywana wartość dostaw na podstawie ww. umowy do 2011 r. wynosi około 2.600.000.000 (dwóch miliardów sześciuset milionów) USD (8.024.900.000 PLN wg kursu średniego NBP dla USD z dnia 24 października 2006r.). Umowa przewiduje standardowe kary umowne, które wraz z pozostałymi warunkami umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Zawarcie umowy wynika ze strategii Spółki na lata 2006 – 2012, zgodnie z którą dywersyfikacja zaopatrzenia w ropę naftową realizowana będzie poprzez: - wzrost własnego wydobycia, - dostawy rurociągiem "Przyjaźń" z kierunków wschodnich, - dostawy drogą morską, ze źródeł innych niż kierunek wschodni. Umowa została uznana za znaczącą ze względu na jej szacunkową wartość, która przekracza 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS S.A. Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.