logo

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.
Raport nr 23/20212021-06-22

Grupa LOTOS S.A. (‘Spółka’) informuje, iż w dniu 22 czerwca 2021 roku, Pan Adam Lewandowski złożył oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki z przyczyn osobistych ze skutkiem na dzień 29 czerwca 2021 roku.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.