logo

Termin i porządek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. - korekta
Raport nr 25/2014-K2014-10-30

Zarząd Grupy LOTOS S.A. podaje do publicznej wiadomości korektę raportu bieżącego nr 25/2014 opublikowanego dnia 29 października 2014 r.  

Zarząd Grupy LOTOS S.A. podaje do publicznej wiadomości korektę raportu bieżącego nr 25/2014 opublikowanego dnia 29 października 2014 r. 

W  załączniku korygowanego raportu bieżącego omyłkowo zamieszczono następujące dane:

 a powinno być:

Pozostała treść raportu nie ulega zmianie.

W załączeniu Emitent przekazuje skorygowaną treść załącznika do raportu 25/2014  uwzględniającą powyższe zmiany.

Podstawą prawną przekazania raportu jest §6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

NWZ Grupy LOTOS S.A. Informacje dodatkowe

Zastrzeżenie prawne:

Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.

Niniejszy materiał (oraz zawarte w nim informacje) nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych, ani też zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie lub Japonii, ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami („Ustawa o papierach wartościowych”) i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeśli nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Ustawą o papierach wartościowych lub nie będzie przysługiwać w stosunku do nich zwolnienie z wymogów dotyczących rejestracji przewidziane w Ustawie o papierach wartościowych. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych.

Spółka ani żaden z jej podmiotów zależnych lub innych podmiotów powiązanych nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z wykorzystania materiału lub jego części bądź zawartych w nim treści lub z innego tytułu w związku z niniejszym materiałem.