logo

Podpisanie aneksu do kontraktu na projektowanie techniczne oraz zarządzanie dostawami i budową instalacji destylacji ropy naftowej w ramach Programu Kompleksowego Rozwoju Technicznego – umowa znacząca
Raport nr 38/20072007-08-02

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, iż w dniu 1 sierpnia 2007 r. Grupa LOTOS S.A. i spółka Lurgi S.A. z siedzibą w Krakowie podpisały aneks do kontraktu zawartego w dniu 19 lipca 2007 roku na projektowanie techniczne, organizację dostaw oraz zarządzanie budową instalacji destylacji ropy naftowej (RB 37/2007). Zgodnie z podpisanym aneksem spółka Lurgi S.A. z siedzibą w Krakowie zrealizuje również dostawy urządzeń budowanej instalacji destylacji ropy naftowej. Zakończenie budowy instalacji przewidywane jest w drugiej połowie 2009r. Będzie to druga instalacja tego typu w rafinerii Grupy LOTOS S.A. w Gdańsku. Jej zdolność przerobowa wyniesie 4,5 mln ton ropy rocznie co pozwoli podnieść przerób ropy przez Grupę LOTOS S.A. do wysokości 10,5 mln t/rok, tj. o ok. 75%. Jej budowa pozwoli również poprawić poziom zaopatrzenia rynku krajowego w paliwa. Po zawarciu ww. aneksu łączna wartość kontraktów zawartych pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a Lurgi S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi 183 mln Euro (697,7 mln zł wg średniego kursu NBP z dnia 1 sierpnia 2007 r.). Uwzględniając zawarty aneks, kontrakt dotyczący budowy destylacji ropy naftowej obejmujący projektowanie techniczne, realizację dostaw urządzeń oraz zarządzanie budową instalacji destylacji ropy naftowej jest największą z zawartych transakcji pomiędzy wyżej wymienionymi podmiotami, a jego wartość wynosi ok. 101 mln Euro (ok. 385 mln zł wg średniego kursu NBP z dnia 1 sierpnia 2007 r.). Umowa przewiduje kary umowne. Limit odpowiedzialności finansowej z tytułu nienależytego wykonywania umowy przez Lurgi S.A. wynosi 8% wartości kontraktu. Umowa została uznana za znaczącą ze względu na fakt, iż łączna wartość umów zawartych pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a Lurgi S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy przekracza wartość 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS S.A. Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.