logo

Powołanie osób nadzorujących Grupy LOTOS S.A. – informacje uzupełniające
Raport nr 28/20072007-06-05

Zarząd Grupy LOTOS S.A. celem uzupełnienia informacji zawartych w raporcie bieżącym nr 26/2007 z dnia 28 maja 2007 roku, informuje, iż Pani Marta B. Busz oraz Pani Izabela Emerling powołane na członków Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, ani nie wykonują działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz że nie są wspólnikami w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej, ani członkiem organu spółki kapitałowej, czy też członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt.22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.