logo

Wypowiedzenie umowy na dostawy ropy naftowej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a Mercuria Energy Trading SA
Raport nr 23/20132013-10-25

W dniu 24.10.2013 r. Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) wystąpiła do Mercuria Energy Trading S.A. z siedzibą w Genewie, z informacją o wypowiedzeniu umowy z dnia 04.12.2009 r. na dostawy ropy naftowej, o zawarciu której Spółka informowała raportem bieżącym nr 43/2009 z dnia 04.12.2009 r. („Umowa”).

Zgodnie z Umową każda ze Stron ma prawo dokonać wypowiedzenia Umowy, w przypadku, gdy Strony nie osiągną porozumienia co do zmiany ceny umownej do 15 października danego roku kalendarzowego poprzedzającego rok dla którego żądana jest zmiana ceny. Przyczyną wypowiedzenia Umowy jest brak osiągnięcia ww. porozumienia między Stronami.

W związku z powyższym Umowa ulegnie rozwiązaniu ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego 2013.

Rozwiązanie Umowy nie przynosi skutków finansowych wpływających na bieżącą sytuację Spółki.

Przedmiotowa umowa została uznana za znaczącą ze względu na jej szacunkową wartość, która przekraczała 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS S.A.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.