logo

Powołanie osoby nadzorującej Grupy LOTOS S.A. – informacja uzupełniająca
Raport nr 29/20102010-11-16

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2010 z dnia 28 czerwca 2010 r. Zarząd Grupy LOTOS S.A. przekazuje informacje uzupełniające dotyczące powołanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 czerwca 2010 r. na Członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. siódmej kadencji – Pani Ewy Sibrecht - Ośka.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Ewa Sibrecht - Ośka nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, ani nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie jest wspólnikiem w konkurencyjnych spółkach cywilnych lub spółkach osobowych, lub członkiem organów spółek kapitałowych, czy też członkiem organów jakichkolwiek innych konkurencyjnych osób prawnych.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt.22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paostwa niebędącego paostwem członkowskim.