logo

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy za 2019 rok
Raport nr 16/2020 2020-06-30

Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 30 czerwca 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("ZWZ") Grupy LOTOS S.A. podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku Spółki za 2019 rok, w tym postanowiło przeznaczyć kwotę 184 873 362 PLN na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy.

 Wysokość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 1 PLN brutto.

 Liczba akcji Spółki objętych dywidendą wynosi 184 873 362. Jednocześnie ZWZ Grupy LOTOS S.A. ustaliło dzień dywidendy na 14 września 2020 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na 28 września 2020 roku.

 Podstawa prawna: § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)