logo

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2021 roku
Raport nr 27/2021 2021-06-30

Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) podaje w załączniku do publicznej wiadomości treść uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. („ZWZ”) w dniu 30 czerwca 2021 roku.

ZWZ rozpatrzyło wszystkie punkty planowanego porządku obrad. Podczas obrad ZWZ Akcjonariusz – Bogdan Kamola zgłosił sprzeciw do podjętej uchwały ZWZ numer 5, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2020.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 30 czerwca 2021 roku

Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i RN 2019-2020