logo

Zawarcie umowy na sprzedaż paliwa lotniczego pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a LOTOS Tank Sp. z o.o.
Raport nr 42/20122012-12-21

21.12.2012r. Grupa LOTOS oraz LOTOS Tank zawarły na czas nieokreślony umowę, której przedmiotem jest sprzedaż paliwa lotniczego przez Grupę LOTOS  na rzecz LOTOS Tank (spółka w 100% zależna od Grupy LOTOS). Szacunkowa wartość umowy w okresie 5 lat jej obowiązywania wynosi ok. 2 500 mln zł i osiąga wartość umowy znaczącej, przekraczając 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS.

Umowa nie zawiera warunku ani terminu zawieszającego. Umowa przewiduje kary umowne z tytułu nie wywiązania się stron ze złożonych i zaakceptowanych zamówień, których szacowana wysokość w okresie 5 lat obowiązywania  umowy wynosi ok. 16 mln zł.  Zapłata kar nie wyłącza uprawnień do dochodzenia odszkodowania przekraczającego ich wysokość.

Pozostałe warunki kontraktu nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla danego typu umów. 

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.