logo

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14 października 2021 roku
Raport nr 38/2021 2021-10-14

Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) w załączniku do niniejszego raportu podaje do publicznej wiadomości treść uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. („NWZ”) w dniu 14 października 2021 roku.

NWZ rozpatrzyło wszystkie punkty planowanego porządku obrad.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Uchwały NWZ 14.10.2021