logo

Koncesja na eksploatację gazowego złoża B4
Raport nr 22/20072007-05-25

Zarząd Grupy LOTOS S.A informuje, iż w dniu wczorajszym wpłynęła do Przedsiębiorstwa Poszukiwań i Eksploatacji Złóż Ropy i Gazu "Petrobaltic" S.A. (spółka zależna w 69% od Emitenta), wydana przez Ministra Środowiska, koncesja z dnia 11 maja 2007 roku na wydobywanie gazu ziemnego gazolinowego ze złoża B4. Koncesja została udzielona na okres 25 lat. Rozpoczęcie działalności objętej koncesją powinno nastąpić nie później niż w ciągu 24 miesięcy, licząc od daty udzielenia koncesji. W dniu 11 maja 2007 roku Minister Środowiska podpisał również z PPiEZRiG "Petrobaltic" S.A. umowę o ustanowienie użytkowania górniczego w celu wydobywania gazu ziemnego gazolinowego ze złoża B4. Umowa określa warunki jakie powinny być spełnione przez podmiot gospodarczy korzystający z koncesji. Złoże B4 położone jest na obszarze polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej Morza Bałtyckiego, ok. 104 km na północny-wschód od Łeby. Zasoby przemysłowe gazu ziemnego gazolinowego wynoszą w nim ok. 2 000 mln m3. Podstawą przekazania raportu bieżącego jest art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne.