logo

Zawarcie umów o wartości znaczącej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a grupą Vitol
Raport nr 44/20152015-12-31

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, że w okresie od 23.04.2015 r. do 31.12.2015 r., Grupa LOTOS S.A. zawarła z grupą Vitol umowy, których łączna wartość wyniosła ok. 2,3 mld zł i osiągnęła wartość umowy znaczącej, przekraczając 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS S.A.

31.12.2015 r. Grupa LOTOS S.A. oraz Vitol SA z siedzibą w Genewie zawarły aneks do umowy typu term z dnia 23.12.2013 r. na dostawę dla Grupy LOTOS S.A. ropy naftowej, o której Zarząd Grupy LOTOS S.A. poinformował raportem bieżącym nr 37/2013 z dnia 23.12.2013 („Aneks”). Aneks został zawarty dla dostaw w 2016 roku i przewiduje dostawę około 1,8 mln ton ropy naftowej. Zgodnie z Aneksem dostawy realizowane będą drogą morską lub rurociągiem „Przyjaźń”. Wartość dostaw objętych Aneksem na dzień jego podpisania wynosi ok. 1,9 mld zł (największa spośród wymienionych umów).

Aneks przewiduje odszkodowanie z tytułu niedostarczenia lub nieodebrania ropy naftowej, którego wysokość nie przekracza około 1,0 mln zł w ujęciu średniomiesięcznym w odniesieniu do uzgodnionych ilości rocznych. Zapłata ww. kwot nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kwot.

Aneks nie zawiera zastrzeżenia warunku ani terminu. Warunki Aneksu nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. z późniejszymi zmianami w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.