logo

Odwołanie członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.
Raport nr 3/20162016-01-26

Zarząd Grupy LOTOS S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 26.01.2016 r. otrzymał informację, że Minister Skarbu Państwa (akcjonariusz Spółki), działając na podstawie §11 ust. 2 Statutu Spółki, odwołał Pana Roberta Pietryszyna ze składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt. 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.