logo

Objęcie akcji nowej emisji przez Petrobaltic S.A. w LOTOS Exploration and Production Norge AS
Raport nr 1/20092009-01-22

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, że w dniu wczorajszym powziął informację, iż Zarząd Petrobaltic S.A. (spółki w 69% zależnej od Grupy LOTOS S.A.) z dniem 20 stycznia 2009 roku podjął decyzję o rozpoczęciu procedury rejestracji kolejnego podniesienia kapitału zakładowego i objęcia przez Petrobaltic S.A. akcji w spółce LOTOS Exploration and Production Norge AS (LOTOS E&P Norge AS).

Kapitał zakładowy LOTOS E&P Norge AS podwyższony został z kwoty 190 mln NOK ( 89,6 mln zł wg średniego kursu ustalonego dla NOK przez NBP na dzień 20 stycznia 2009 roku) do 430 mln NOK ( 202,7 mln zł wg średniego kursu ustalonego dla NOK przez NBP na dzień 20 stycznia 2009 roku). Nowe akcje powstałe w ramach podwyższenia kapitału zakładowego o łącznej wartości nominalnej 240 mln NOK ( 113,1 mln zł wg średniego kursu ustalonego dla NOK przez NBP na dzień 20 stycznia 2009 roku) są równe, niepodzielne oraz są traktowane przez Petrobaltic S.A. jako inwestycja długoterminowa.

Petrobaltic S.A. pokrył gotówką 240 mln nowych akcji LOTOS E&P Norge AS, za cenę równą ich wartości nominalnej, tj. 240 mln NOK ( 113,1 mln zł wg średniego kursu ustalonego dla NOK przez NBP na dzień 20 stycznia 2009 roku) wykorzystując własne środki finansowe.

Spółki Petrobaltic S.A. oraz LOTOS E&P Norge AS należą do Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. Podstawowym przedmiotem działalności spółki LOTOS E&P Norge AS jest poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej na norweskim szelfie kontynentalnym. Spółka została dokapitalizowana w drodze emisji nowych akcji w celu dalszego rozwoju działalności.

Petrobaltic S.A. posiada 100% akcji LOTOS E&P Norge AS i jest jej inwestorem jako spółka wiodąca Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. w obszarze działalności poszukiwawczo-wydobywczej.

Aktywa finansowe będące przedmiotem transakcji uznano za znaczące ze względu na fakt, iż obejmowane akcje stanowią powyżej 20% akcji w spółce LOTOS E&P Norge AS.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest 5 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.