logo

Zawarcie umowy znaczącej pomiędzy Rosneft Oil Company a Grupą LOTOS S.A.
Raport nr 36/20132013-12-20

Dnia 20 grudnia 2013 r. Grupa LOTOS S.A. podpisała umowę z Rosneft Oil Company z siedzibą w Moskwie, w Rosji, na dostawę dla Grupy LOTOS ropy naftowej („Umowa”).

Umowa zawarta została dla dostaw w latach 2014 – 2016 i przewiduje dostawę ok. 2,4 mln ton ropy naftowej typu Russian Export Blend Crude Oil (tj. REBCO) rocznie. Zgodnie z Umową dostawy ropy realizowane będą rurociągiem „Przyjaźń”.lub drogą morską.

Szacowana wartość Umowy na dzień jej zawarcia wynosi około 18 mld PLN.
Umowa przewiduje odszkodowanie z tytułu niedostarczenia lub nieodebrania, którego wysokość nie przekracza około 1,5 mln PLN w ujęciu średniomiesięcznym w odniesieniu do uzgodnionych ilości rocznych. Zapłata ww. kwot nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kwot.
Warunki Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Umowa została uznana za znaczącą ze względu na jej szacunkową wartość, która przekracza 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS S.A.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest § 5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.