logo

Zaktualizowana Strategia Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. do roku 2012
Raport nr 28/20082008-06-16

W nawiązaniu do raportu bieżącego Grupy LOTOS S.A. nr 46/2006 z dnia 27 czerwca 2006 roku Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki, która zakończyła w dniu wczorajszym swoje obrady przyjęła zaktualizowaną Strategię Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. do roku 2012. Zaktualizowana strategia zakłada kontynuację dotychczasowej polityki nakierowanej na stymulowanie zrównoważonego rozwoju działalności podstawowej, koncentracją na nadrzędnym celu strategicznym, jakim jest budowa wartości dla akcjonariuszy. Główne cele Strategii do 2012 roku zostały zaktualizowane dla każdego z trzech głównych segmentów działalności spółki: - Segmentu poszukiwawczo-wydobywczego, - Segmentu operacyjnego, - Segmentu handlowego. 1. Najistotniejsze elementy zaktualizowanej strategii w obszarze działalności poszukiwawczo-wydobywczej to: - zwiększenie bezpieczeństwa dostaw ropy przerabianej w rafinerii poprzez uzyskanie bezpośredniego dostępu do złóż węglowodorów, - osiągnięcie do roku 2012 stabilnego wzrostu produkcji węglowodorów poprzez realizację programów zwiększania wydobycia ropy ze złóż na Morzu Bałtyckim, na które Petrobaltic posiada koncesje, a także realizowanie nowych projektów poza Polską, - podwyższenie kapitału Grupy LOTOS S.A. w wyniku wniesienia przez Skarb Państwa posiadanych akcji w spółce Petrobaltic SA. Całkowita produkcja segmentu poszukiwawczo – wydobywczego zgodnie z zaktualizowanymi założeniami Strategii osiągnie poziom min. 10% przerobu ropy w Grupie Kapitałowej LOTOS w roku 2012 i wzrośnie powyżej 20% do roku 2015. Poziom ROACE dla działalności w całym segmencie będzie średnio wynosił powyżej 15%. Szacunkowe nakłady związane z realizacją tego celu mogą osiągnąć w latach 2006-2012 poziom 5,1 mld PLN. 2. Najistotniejsze elementy zaktualizowanej strategii w obszarze działalności operacyjnej Głównym celem w obszarze działalności operacyjnej jest osiągnięcie wzrostu efektywności ekonomicznej przerobu ropy poprzez zwiększenie skali przerobu ropy, uzyskanie wyższego stopnia konwersji i odsiarczania produktów. W tym celu realizowany jest dwuetapowy Program 10+. Wybudowane zostaną także niezbędne instalacje technologiczne, nie wchodzące w skład Programu 10+ oraz zmodernizowane zostaną niektóre z istniejących instalacji. Efekty realizacji tych zamierzeń inwestycyjnych będą następujące: - zdolność przerobu ropy osiągnie poziom 10,5 mln ton rocznie przy pogłębionej konwersji, - uniwersalna konfiguracja technologiczna umożliwi produkowanie gatunków paliw zgodnie z zapotrzebowaniem rynkowym, - ograniczona będzie do minimum produkcja ciężkiego, zasiarczonego oleju opałowego i bunkrowego w związku z wprowadzanymi regulacjami ekologicznymi, - stworzona zostanie możliwość prowadzenia bardziej elastycznej polityki remontowej co pozwoli na zwiększenie dostęności operacyjnej instalacji produkcyjnych, - zwiększona zostanie baza magazynowa paliw oraz powstanie infrastruktura logistyczna umożliwiająca wysyłkę drogą morską dużych partii produktów, - powstanie możliwość równoległego przerabiania różnych gatunków ropy. - wzmocnienie pozycji Grupy Kapitałowej LOTOS w rankingu konkurencyjności rafinerii europejskich. Przewidywane nakłady na realizację zadań w obszarze działalności operacyjnej w latach 2006 – 2012 osiągną poziom ok. 6,7 mld PLN, w tym na realizację I etapu (lata 2006 - 2010) Programu 10+ przewidywane nakłady wynoszą ok. 5,2 mld PLN. 3. Najistotniejsze elementy zaktualizowanej strategii w obszarze działalności handlowej to: - osiągnięcie 30% udziału w rynku paliw w Polsce w 2012 r. - osiągnięcie 40% udziału w rynku paliwa lotniczego w Polsce w 2012 roku, - wzrost efektywności sprzedaży LPG, - 10% udział w rynku detalicznym paliw w 2012 r. - wejście w segment stacji automatycznych, - 20% udziału w sprzedaży paliw na autostradach po zakończeniu głównej części programu budowy autostrad, - rozwój sieci stacji poprzez elastyczne wykorzystanie pojawiających się szans rynkowych, uwzględniający rozwój organiczny i nieorganiczny Szacunkowe nakłady związane z realizacją celów w obszarze działalności handlowej mogą osiągnąć w latach 2006-2012 poziom 1,1 mld PLN. 4. Najistotniejsze elementy zaktualizowanej strategii w obszarze działalności finansowej W obszarze finansowym zakłada się, że w związku z realizacją strategii spółka będzie korzystać z finansowania zewnętrznego, jednak w żadnym okresie relacja długu netto do kapitałów własnych nie powinna przekroczyć wartości 0,8. Ocena efektywności funkcjonowania Grupy Kapitałowej LOTOS opierać się będzie na analizie wskaźnika marży EBITDA (bez akcyzy) oraz stopy zwrotu z kapitału zaangażowanego, których wysokość w 2012r. winna wynosić odpowiednio nie mniej niż 9% i 12%. Strategia Grupy Kapitałowej LOTOS przewiduje, że w latach 2006-2012 łączne nakłady inwestycyjne wyniosą ok. 12,9 mld PLN. Wypłaty dywidendy podporządkowane zostaną optymalizacji struktury finansowania Grupy Kapitałowej LOTOS. W okresie realizacji głównych programów strategicznych wypłaty dywidendy nie będą przekraczać 10% zysku netto. Po ich realizacji intencją jest wzrost dywidendy do poziomu 30% zysku netto. Polityka dywidendy w spółkach zależnych jest ustalana przez Zarząd Grupy LOTOS S.A. z uwzględnieniem ich kondycji finansowej i programów rozwojowych. 5. Kierunki rozwoju na lata 2013 - 2020 Po realizacji działań strategicznych do 2012 kluczową rolę dla wzrostu wartości Spółki będzie miał rozwój segmentu poszukiwawczo – wydobywczego i umocnienie pozycji rynkowej. Do rozważanych projektów należą: - Kontynuowanie działań w kierunku zwiększenia wydobycia ropy naftowej, dążąc do przekroczenia 20% zdolności przerobowych do roku 2015, z tendencją wzrostową w następnych latach. - Budowa instalacji zgazowania ciężkiej pozostałości z przerobu ropy z ukierunkowaniem na produkcję wodoru i mediów energetycznych - II etap Programu 10+. - Uruchomienie produkcji biopaliw nowych generacji. - Sekwestracja CO2 - deponowanie CO2 w strukturach geologicznych. - Kontynuowanie działań wspierających budowę podziemnych magazynów ropy i produktów naftowych (kawern). - Rozwijanie technologii skutkujących wzrostem marży produktowej. Decyzje o podejmowanych działaniach rozwojowych będą się opierały o analizę ich efektywności ekonomicznej i będą realizowane w miarę możliwości finansowych Grupy Kapitałowej LOTOS. Dopuszcza się możliwość wchodzenia w układy kapitałowe lub wykorzystanie formuły wspólnego przedsięwzięcia z partnerem strategicznym. Główne założenia makroekonomiczne i cenowe przyjęte przez Grupe LOTOS S.A. do sformułowania podstawowych założeń polityki finansowej do 2012 roku. Ropa (ceny stałe 2008) jedn. 2009 2012 Notowanie dtd Brent (USD/bbl) USD/bbl 112,52 128,02 Notowanie Ural CIF Rotterdam USD/bbl 108,81 124,52 Cracki produktowe (ceny stałe 2008) jedn. 2009 2012 Premium gasoline 10 ppm - Cargoes CIF NEW USD/t 145 145 Diesel 10 ppm - Cargoes CIF NWE USD/t 178 178 Gasoil 0.1% - Cargoes CIF NWE USD/t 140 140 Fuel Oil 3,5% - Barges FOB Rotterdam USD/t -271 -271 Rok 2009 2012 EUR/PLN 3,50 3,20 USD/PLN 2,56 2,48 Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. (Dz. U. 184 rok 2005, poz. 1539).