logo

Powołanie Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. na X kadencję
Raport nr 16/20172017-06-14

Zarząd Grupy LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 14 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało do Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. nowej dziesiątej kadencji następujące osoby, które pełniły również funkcje członków Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji, jednocześnie ustalając liczebny skład Rady Nadzorczej X kadencji na osiem osób.

- Pani Beata Kozłowska-Chyła

- Pani Katarzyna Lewandowska,

- Pani Agnieszka Szklarczyk-Mierzwa,

- Pan Dariusz Figura,                            

- Pan Mariusz Golecki,

- Pan Piotr Ciach,

- Pan Adam Lewandowski.

Pani Beata Kozłowska-Chyła

Funkcję Członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. pełni od dnia 25 maja 2016 roku. Od dnia 28 czerwca 2016 roku pełniła funkcję Przewodniczącej Rady IX kadencji.

Doktor habilitowany nauk prawnych i wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, którego jest absolwentką. W latach 1994-1997 odbyła aplikację radcowską i uzyskała wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. Pełniła funkcję p.o. Dyrektora Przedsiębiorstwa Państwowego „Uzdrowisko Konstancin" w Konstancinie-Jeziornej. Była zastępcą Dyrektora Departamentu Prawno-Licencyjnego w Urzędzie Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi (UNFE). Pełniła funkcję doradcy Ministra Finansów. Była członkiem Rady Nadzorczej PZU SA, a następnie członkiem Zarządu PZU SA. Ponadto pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej TFI PZU SA i PTE PZU SA, a także członka Rady Nadzorczej Telewizji Polskiej S.A. Prowadziła doradztwo prawne w Kancelarii Radcy Prawnego. Ponadto od roku 2010 jest Arbitrem Rekomendowanym Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Jest autorką licznych publikacji naukowych z zakresu prawa spółek, prawa papierów wartościowych oraz problematyki przekształceń własnościowych i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Jest także autorką ekspertyz prawnych sporządzanych na zlecenie Sejmu RP, m.in. do projektu ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym. Prowadzi działalność dydaktyczną na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Pani Katarzyna Lewandowska

Funkcję Członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. zaczęła pełnić od dnia 27 stycznia 2016 roku, wchodząc w skład Rady IX kadencji.

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej. Od 1996 roku zatrudniona w Ministerstwie Skarbu Państwa, gdzie zdobyła szerokie doświadczenie w obszarze sprawowania nadzoru właścicielskiego nad spółkami różnych branż m.in. przemysłu obronnego, podmiotami zarządzającymi portami morskimi o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, podmiotem realizującym monopol Skarbu Państwa na prowadzenie działalności w zakresie gier liczbowych i  loterii pieniężnych czy też spółkami sektora węgla kamiennego. W chwili obecnej pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Skarbu Państwa w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu prawa spółek oraz nadzoru właścicielskiego zdobyte również w organach nadzoru spółek prawa handlowego. Obecnie Przewodnicząca Rady Nadzorczej w PZU S.A.

Pani Agnieszka Szklarczyk-Mierzwa

Funkcję Członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. zaczęła pełnić od dnia 28 czerwca 2016 roku, wchodząc w skład Rady IX kadencji.

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2004) oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie (2007). Ukończyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Radca prawny. W latach 2007 – 2009 pracowała na stanowisku głównego specjalisty w Departamencie Współpracy Międzynarodowej i Prawa Europejskiego Ministerstwa Sprawiedliwości. W latach 2009-2015 główny specjalista w Departamencie Ropy i Gazu Ministerstwa Gospodarki. Obecnie naczelnik wydziału w Departamencie Ropy i Gazu Ministerstwa Energii. Posiada doświadczenie w zakresie prawa międzynarodowego publicznego i prywatnego, prawa Unii Europejskiej, prawa gospodarczego i energetycznego w szczególności regulacji bezpieczeństwa paliwowego oraz współpracy międzynarodowej w tym obszarze.

Pan Dariusz Figura

Funkcję Członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. zaczął pełnić od dnia 27 stycznia 2016 roku, wchodząc w skład Rady IX kadencji.

Absolwent Politechniki Warszawskiej (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych), kierunek informatyka oraz studiów Executive MBA w Warsaw Business School at Warsaw University of Technology (wraz z HEC School of Management - Paris, London Business School i the Norwegian School of Economics).

Przez całe życie zawodowe zatrudniony w sektorze prywatnym, pracując m.in. dla dużych firm zagranicznych oraz jako konsultant UNIDO.

Obecnie pełniący funkcję wiceprezesa zarządu spółki informatycznej, odpowiedzialnego za finanse, utrzymanie IT oraz zarządzanie ryzykiem.

Pan Mariusz Golecki

Funkcję Członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. zaczął pełnić od dnia 28 czerwca 2016 roku, wchodząc w skład Rady IX kadencji.

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny oraz kierownik pracowni Badań Kognitywnych nad Prawem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W pracy naukowej specjalizuje się w ekonomicznej behawioralnej analizie prawa, komparatystyce prawniczej oraz teorii prawa.Od 2011 r. wykładowca w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (program European Master in Law and Economics) oraz członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1998) oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu w Cambridge, Wlk. Brytania (Trinity College 2002). W latach 1998 – 2000 doradca w Ministerstwie Kultury i Sztuki/Dziedzictwa Narodowego, w latach 2000 – 2001 ekspert Departamentu Programowego KPRM oraz Ministerstwa Finansów, w latach 2002 – 2003 stypendysta Komisji Europejskiej w Instytucie Ekonomii Prawa na Uniwersytecie w Hamburgu, w latach 2004 – 2008 adiunkt w katedrze Ekonomii Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu, zaś w latach 2008 – 2009 profesor wizytujący w Centrum Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Cambridge.  W roku 2010  profesor wizytujący na International Christian University w Tokio oraz Uniwersytecie Keio (Jean Monet Chair for EU Law) w Japonii. W latach 2013 – 2014 profesor wizytujący na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Debreczynie na Węgrzech.

W latach 2015-2017 adwokat Izby Adwokackiej w Warszawie, a od stycznia 2017 r. Radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. W latach 2016-2017 Dyrektor Departamentu Prawnego
w Ministerstwie Finansów. Od stycznia 2017 r. Dyrektor Departamentu Prawa Międzynarodowego
i Europejskiego w Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. W latach 2016-2017 Zastępca Przewodniczącego delegacji polskiej w V grupie roboczej Komisji ONZ do Spraw Międzynarodowego Prawa Handlowego (UNCITRAL). Od października 2016 roku Przewodniczący Rady ds. Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania przy Ministrze Rozwoju i Finansów.

Pan Piotr Ciach

Funkcję Członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. zaczął pełnić od dnia 22 grudnia 2016 roku, wchodząc w skład Rady IX kadencji.

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył studia MBA prowadzone przez Gdańską Fundację Kształcenia Menadżerów we współpracy z IAE Aix-en-Provence Graduate School of Management. Naczelnik Wydziału w Departamencie Nadzoru Ministerstwa Energii.

Aktualnie jest Członkiem Rady Nadzorczej Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Zasiadał w Radach Nadzorczych takich spółek jak Polski Holding Obronny Sp. z o.o., Międzynarodowa Korporacja Gwarancyjna Sp. z o.o., Telefony Podlaskie S.A., Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., Tauron PE S.A.

Pan Adam Lewandowski

Funkcję Członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. zaczął pełnić od dnia 22 grudnia 2016 roku  wchodząc w skład Rady IX kadencji.

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (tytuł magistra nauk prawnych) i radca prawny (Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie).

Praktykę zawodową zdobywał pracując m.in. w sektorze bankowo finansowym (PeKaO S.A., BOŚ S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. W latach 2006-2009 dyrektor wykonawczy Pionu Prezesa Zarządu, dyrektor Biura Spółki odpowiedzialny za obsługę organów statutowych PGNiG S.A., dyrektor Biura Kadr. W latach 2013-2015 pełnił funkcję dyrektora Departamentu Kadr w PGNiG S.A. Od 2016 roku dyrektor Pionu Zarządzania Przedsiębiorstwa w PGNiG Termika S.A.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami wszystkich nowopowołanych Członków Rady Nadzorczej Spółki, nie figurują oni w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, ani nie wykonują działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Grupy LOTOS S.A. oraz nie są wspólnikami w konkurencyjnych spółkach cywilnych lub spółkach osobowych, ani członkami organów spółek kapitałowych, czy też członkami organów jakichkolwiek innych konkurencyjnych osób prawnych.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt.22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.