logo

Terminy przekazania przez Grupę LOTOS S.A. raportów okresowych w 2020 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej
Raport nr 1/20202020-01-16

Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) niniejszym podaje do wiadomości daty przekazania raportów okresowych w roku obrotowym 2020:
• Raport roczny 2019 r. – 12 marca 2020 r.
• Skonsolidowany raport kwartalny za 1 kwartał 2020 r. – 29 kwietnia 2020 r. 
• Skonsolidowany raport za 1 półrocze 2020 r. – 12 sierpnia 2020 r.
• Skonsolidowany raport kwartalny za 3 kwartał 2020 r. – 29 października 2020 r.
Jednocześnie Spółka informuje, że na podstawie §79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. („Rozporządzenie”) nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za 4 kwartał 2019 roku oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za 2 kwartał 2020 roku.
Raport roczny za 2019 r. zawierać będzie:
• skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej LOTOS,
• jednostkowy raport roczny Grupy LOTOS S.A.
Skonsolidowane raporty kwartalne Grupy Kapitałowej LOTOS zgodnie z §62 ust.1 Rozporządzenia zawierać będą:
• kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS,
• kwartalne informacje finansowe Grupy LOTOS S.A.
Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej LOTOS zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia zawierać będzie:
• półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS
• półroczne skrócone sprawozdanie finansowe Grupy LOTOS S.A.
Ponadto Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, iż „Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej” zostanie przekazane w dniu 12 marca 2020 r.
Podstawa prawna przekazania raportu: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. 
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych 
oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).