logo

Zawiadomienie – znaczne pakiety akcji
Raport nr 7/20172017-03-07

Zarząd Grupy LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj., 07.03.2017 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie w trybie art. 69 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej od akcjonariusza Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A. w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień” o obniżeniu progu poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Przedmiotowe zawiadomienia stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna art. 70 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Zawiadomienie PZU PTE zejście poniżej 5%