logo

Powołanie osób nadzorujących Grupy LOTOS S.A. – informacja uzupełniająca
Raport nr 38/20082008-07-04

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r. Zarząd Grupy LOTOS S.A. przekazuje informacje uzupełniające dotyczące powołanego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2008 r. Członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. VII kadencji. Pan Leszek Starosta - Członek Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. Pan Leszek Starosta absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Profesor nadzwyczajny, dr hab. nauk prawnych, dziekan Wydziału Prawa i prorektor ds. rozwoju Wyższej Szkoły Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych w Gdyni, dyrektor Instytutu Studiów Europejskich w Gdyni. W latach 1991-1998 doradca Zarządu Rafinerii Gdańskiej S.A., w latach 1995-1998 doradca i konsultant Prezesa Zarządu Petrochemii Płock S.A. Autor ponad 20-tu studiów i analiz dot. sektora naftowego i paliwowego, przygotowywanych m.in. na zlecenie centralnych organów administracji publicznej. W latach 1998-2007 Członek i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Prokom Software S.A. Od 1979 r. Adwokat – Członek Izby Adwokackiej w Gdańsku, od 2004 r. członek Prezydium Konfederacji Pracodawców Polskich, arbiter aktualnej kadencji w Trybunale Arbitrażowym ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim. Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, iż zgodnie ze złożonymi oświadczeniami Pan Leszek Starosta nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, ani nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz że nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej, ani członkiem organu spółki kapitałowej, czy też członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt.22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.