logo

Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.
Raport nr 16/20152015-06-01

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje o ogłoszeniu przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ("ZWZ") zwołanego na dzień 1 czerwca 2015 r.

Ogłoszenie przerwy nastąpiło w celu uzyskania czasu niezbędnego dla dalszych analiz związanych z pozostałym punktem porządku obrad.

Wznowienie obrad ZWZ nastąpi w dniu 30 czerwca 2015 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Grupy LOTOS S.A. przy ul. Elbląskiej 135 w Gdańsku.

Przerwa w obradach została ogłoszona na wniosek akcjonariusza - Skarb Państwa, który jako uzasadnienie wskazał potrzebę uzyskania czasu do zajęcia stanowiska wobec spraw objętych porządkiem obrad niniejszego zgromadzenia.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §38 ust.1 pkt.6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.