logo

Pozytywna ocena wniosku Zarządu o propozycji w sprawie podziału zysku netto Grupy LOTOS S.A. za rok obrotowy 2018
Raport nr 122019-05-30

Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 30 maja 2019 roku, wniosek Zarządu Spółki w sprawie propozycji podziału zysku netto Grupy LOTOS S.A. za 2018 rok, czyli:

a) przeznaczenia kwoty w wysokości 554 620 086 PLN na wypłatę dywidendy, co oznacza, że proponowana dywidenda na 1 akcję Spółki wynosić będzie 3 PLN,

b) przeznaczenie pozostałej kwoty w wysokości 779 260 905,36 PLN na kapitał zapasowy,

c)ustalenia dnia 12 września 2019 roku, jako dnia dywidendy oraz dnia 27 września 2019 roku, jako dnia wypłaty dywidendy,

uzyskał pozytywną opinię Rady Nadzorczej Spółki.

Jednocześnie Spółka informuje, że ostateczną decyzję w sprawie podziału zysku Spółki i wypłaty dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.